แม็คโคร ช่วยชาวนาไทยอุ่นใจ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาข้าวและส่งเสริมช่องทางการตลาด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางดวงพร รักษาคม ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขามหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตลาดนำการผลิต นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวสารตักสิลาข้าวนาแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561” ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด โดยมี นายสำเนียง คำคอน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เป็นผู้ลงนาม

ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาผลผลิตและการจัดการด้านการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรซึ่งมีสมาชิกกว่า 40 ราย พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการมีตลาดรองรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพที่มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิตและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานและลงนามร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้