หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร ขอบพระคุณสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA)

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เข้าพบ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA; Thai Food Processors’ Association) เพื่อรับมอบของสนับสนุนจากสมาชิก สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สำหรับร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามแนวทางพระราชทานในรัชกาลที่ 10 โครงการ “หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ” จัดโดย ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมพันธมิตรมากมาย

ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุ มก. ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม บริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท บูโอโน่ ประเทศไทย จำกัด และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดอนเมือง โดยเป้าหมายของเยาวชนกลุ่มพิเศษในครั้งนี้คือ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

โอกาสนี้ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา และแสดงความขอบคุณ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรของ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตเกษตรกร ซึ่ง คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ประสบการณ์ และคร่ำหวอด ในวงการอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่การทำงานของศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นอย่างมาก

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป รองประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน คณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบันอาหาร รองประธาน บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นต้นแบบของการเป็นผู้มีจิตอาสาและบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดมา อาทิ อดีตกรรมการบริหารและเหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อุปนายก สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และประธานกลุ่มผักผลไม้ กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการ สถาบันอาหาร อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) กรรมการ

คณะกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประธาน คณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ คณะกรรมการอาเซียน กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มการค้าภายในประเทศ เลขานุการ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการศึกษาโครงการ Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลกการลงทุน ของประชาชนเพื่อประชาชน สมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาชิก คณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาชิก คณะทำงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสารสนเทศ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขานุการ คณะทำงาน สภาสัมพันธ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเหรัญญิก สภาธุรกิจอาเซียน ASEAN-CCI รองประธาน สภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ กรรมการ สภาธุรกิจ ACMECS เหรัญญิก และกรรมการ สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย กรรมการ สภาธุรกิจไทย-อินเดีย กรรมการ สภาธุรกิจไทย-บังกลาเทศ กรรมการ สภาธุรกิจไทย-โรมาเนีย กรรมการ สภาธุรกิจไทย-อิหร่าน กรรมการ สภาธุรกิจไทย-เคนยา กรรมการ สภาธุรกิจไทย-ซีเรีย เหรัญญิก สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป เลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-เขมร เหรัญญิก สภาธุรกิจไทย-ยูนนาน สภาธุรกิจไทย-บาห์เรน กรรมการ สภาธุรกิจไทย-บัลแกเรีย กรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน กรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเราก่อตั้งมาก็ปีนี้ประมาณปีที่ 43 แล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นมาก็เริ่มมีการดูแลสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไปตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เริ่มเกิดเป็นชุมชนเพราะว่าเมื่อมีโรงงานก็จะต้องมีเรื่องของร้านค้าต่างๆ ที่เข้ามาอยู่รอบๆ โรงงาน ตลอดจนไปถึงเรื่องของเกษตรกร เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีความสัมพันธ์ มีความเชื่อมโยงและทำงานร่วมกัน โรงงานผลิตอาหารจำเป็นมากๆ ที่จะต้องมีวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ซึ่งเกี่ยวโยงไปยังเกษตรกรแน่นอน ซึ่งในความหมายก็จะมีได้ทั้งสองรูปแบบ รูปแบบของการที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารไปตั้งอยู่ในแหล่งของวัตถุดิบที่เกษตรกรได้มีการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ อยู่แล้ว และมีจำนวนมากพอที่โรงงานอุตสาหกรรมจะไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น แน่นอนไปตั้งเพราะว่ามีวัตถุดิบพร้อมให้อยู่แล้ว ฝ่ายหนึ่งสามารถขายได้ ฝ่ายหนึ่งสามารถซื้อวัตถุดิบมาแปรรูป แล้วก็นำมาขายหรือนำมาส่งออกได้

ในอีกแง่มุมหนึ่งจะมีโรงงานบางกลุ่มที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าจะผลิตสินค้าเกษตรด้านไหน ก็ไปลงทุนในพื้นที่นั้น แล้วไปส่งเสริมเกษตรกร ไม่ว่าจะให้เมล็ดพันธุ์ ให้ปุ๋ย เกษตรกรไปปลูกก่อนค่อยเอามาขายคืนทีหลัง ในรูปแบบเหล่านี้เราทำกันมานานพอสมควร แล้วก็ยิ่งทวีความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะหลังการส่งเสริมการเพาะปลูกทางการเกษตรของแต่ละโรงงาน ค่อนข้างมาในแง่ของความแม่นยำ ปริมาณที่ชัดเจนที่แน่นอนในการเพาะปลูกในแต่ละปี ในแต่ละเวลา ในแต่ละวันวัตถุดิบจะต้องเข้ามาโรงงานจำนวนเท่าไร จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เกษตรกรก็จะรับรู้เรื่องพวกนี้ไว้ล่วงหน้า และจะรู้ว่าตัวเองจะหย่อนเมล็ดได้วันไหน จะนำมาส่งได้วันไหน และประกันราคาไว้ที่เท่าไร อย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าผลผลิตที่ตนเองได้เพาะปลูกนั้น มีผู้รับซื้อได้แน่นอนแล้ว

คุณวิศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ที่ทราบว่าทางมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ สมาคมเราอยากมีส่วนร่วม ที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม และช่วยเหลือดูแลผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสายตา บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ อยากให้กลุ่มน้องๆ เหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะได้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากการได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้ศึกษาดูงานต่างๆ อย่างน้อยที่สุดก็ได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง เพิ่มความสามารถให้กับตัวเอง ถึงขั้นที่น้องๆ บางคนอาจจะสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ เพราะเราก็มีตัวอย่างในสังคมเกิดขึ้นมากมาย ผู้บกพร่องไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางขาทางแขนก็สามารถไปใช้ชีวิตได้ปกติ แล้วก็ยังเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้ด้วยในบางโอกาส ก็อยากให้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ หลายๆ คน ให้มีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไป ที่จะเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความสามารถพิเศษต่างๆ ที่แต่ละคนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไร มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทดลองทำกิจกรรมบ้างแล้วนะครับ ผม สมาคม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามแนวทางพระราชทานในรัชกาลที่ 10 โครงการ “หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ” ในครั้งนี้

สำหรับบรรยากาศและรายละเอียดกิจกรรมของงานนี้ จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามต่อฉบับหน้าค่ะ

ถอดบทสัมภาษณ์โดย จ่าเอกหญิง รจนา หอยสังข์ ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณญาณวรรธน์ วงค์ษาสิงห์ ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew