ก. เกษตร จับมือ 6 หน่วยงาน จัดมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รทช. เกษตรฯ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงาน งานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่จะจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการพัฒนาการของเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย
การนำเสนอโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่ 28 จังหวัดนำร่อง การนำเสนอสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในด้านกฎหมาย โดยมีมุมกิจกรรมร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ฯ และยังมีคลินิกการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพด้วยพืชผัก ผลไม้ ไร้สารพิษ สอนการแปรรูปผักผลไม้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยคัดเลือกสินค้าจากจังหวัดนำร่อง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือสินค้าประจำท้องถิ่นมาจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้มีการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564 โดยสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนบรรลุเป้าหมายตามแผนชาติ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ โดยกำหนดจังหวัดนำร่อง จำนวน 28 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานความร่วมมือการทำงานภาคีเครือข่ายด้านเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสนใจ

โดยมีจังหวัดนำร่องที่จะดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 9 จังหวัด (เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี) ภาคอีสาน 13 จังหวัด (ยโสธร อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ภาคกลาง 3 จังหวัด (จันทบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา) และภาคใต้ 3 จังหวัด (พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช)