เกษตรฯ เจ้าภาพ จัดประชุม ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of Thailand – New Zealand Joint Sanitary and Phytosanitary Measures Committee Meeting) ภายใต้ความ ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานร่วมกับ Mr. Bill Jolly ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (MPI) ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (MPI) และสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการกล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ รวมถึงการหารือแนวทางการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันในอนาคต ที่จะมุ่งเน้นที่การจัดทำระบบแลกเปลี่ยนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำความเท่าเทียมด้านการมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง เพื่อการอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรและอาหารและยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

นอกจากนี้ เลขาธิการกล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้จัดทำร่างเงื่อนไขการนำเข้าปลาสวาย (Pangasius spp.) ให้แก่ประเทศไทย เพิ่มเติมจาก ปลานิลที่ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปได้ก่อนหน้านี้ ถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จจากการเจรจาขอเปิดตลาดภายใต้กรอบการประชุม Th – NZ Joint SPS Committee Meeting ซึ่งขณะนี้ร่างฯ ดังกล่าวอยู่ในขั้นเปิดรับข้อคิดเห็น คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จและเปิดตลาดได้ในเร็วๆ นี้