ก.ศึกษา ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ 10 อุตสาหกรรมอีอีซี

บิ๊กน้อย รมช.ศึกษาธิการ เดินหน้าร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ 10 อุตสาหกรรมอีอีซี และอุตสาหกรรม 4.0  เสริมระบบ Big Data  ดันสร้างคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนประเทศไทย4.0  สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก   เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายEEC และที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0  ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ซึ่งประกอบด้วย 3 ศูนย์หลัก คือ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  และเพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ซึ่งหัวใจหลักในกระบวนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะต้องมีครูพิเศษในสถานประกอบการ มาสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จึงได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC ขึ้น ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วม

พลเอก สุรเชษฐ์  กล่าวว่า “ งานวันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ EEC ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาไปแล้วในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่แรก

และมีการนำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data )เข้ามาใช้ และมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ล่าสุดได้มีการประสานงานขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงพาณิชย์  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีดีอาร์ไอ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นดีมานด์ไซด์ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคน หรือวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในมิติต่าง ๆ

ซึ่งในวันนี้ได้เชิญผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จำนวน 20 องค์กร ที่อาสามาเป็นครูพิเศษ  เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ และจะขยายผลมีเป้าหมายว่าในเดือนกันยายน ครูพิเศษ 20 ท่านแรกจะไปรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ให้ได้ 100 คน และปลายปีเพิ่มเป็น 500 คน

ซึ่งสามารถขยายทั้งพื้นที่  EEC ภาคตะวันออกและภาคต่าง ๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงครูพิเศษที่มีความชำนาญ มีทักษะวิชาชีพ ได้บรรยายถ่ายทอดการสอน และมีโรงงานซึ่งเปรียบเสมือนสถานศึกษา และทำงานร่วมกันแบบทวิภาคี  ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเรื่องของกลไกประชารัฐทำให้การทำงานมีความก้าวหน้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้าน ดร.สาโรจน์  วสุวานิช  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในนามสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ทำหน้าที่ครูพิเศษ ถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนภาคทฤษฏีในสถานศึกษา และผู้ประกอบการมาเสริมในภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมให้การสนับสนุนโครงการนี้ และนำแนวคิดของพลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปขยายผลต่อไป นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการพัฒนาประเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้กับการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพ หรืออาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป