สอศ. จับมือ กระทรวงแรงงาน เร่งสานต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนผลิตกำลังคนอาชีวะ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน

โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การลงนามวันนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานทำงานร่วมกันในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการลงทุนและผลักดันให้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor: EEC)

โดย สอศ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side) ความต้องการกำลังคน และอุปทาน (Supply Side) ความสามารถในการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกภาคทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา และด้านการแรงงาน การบริหารจัดการ และวางแผนด้านการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและมาตรฐานของอาชีวศึกษา และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อการประกอบอาชีพ และการบริการจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ด้านสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ข้อมูลสถิติผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลความร่วมมือในการใช้พื้นที่ และทรัพยากรร่วมกันในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน

ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data นั้น สอศ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ใน 6 ภารกิจ คือ ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ รวมไปถึงโครงการลงทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ก็จะได้เชื่อมโยงข้อมูลมาสู่ Big Data ด้วย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกันๆ ในหลายส่วน