กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชู โมเดล พัฒนากลุ่มสตรี จ.ลพบุรี หนุนพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างรายได้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกองทุน “กลุ่มปั้นลิง” หมู่ 7 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ “Inside Product By Thai Womenfund สัญจร”

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดตั้ง“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในทุกด้าน โดยมีสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนภารกิจ วันนี้ ได้มาเยี่ยมชม กลุ่มปั้นลิง” อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินงานที่ดี หลังจากกู้ยืมเงินกองทุน มาสร้างงาน สร้างอาชีพ มีเงินปันผลให้สมาชิกเป็นรายปีและมีรายได้เสริมช่วยเหลือสมาชิก เป็นผลมาจากที่ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อน สร้างโอกาสให้สตรีไทย เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกลุ่มสมาชิกกลุ่มอื่นๆ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งทุน หรือ เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด โครงการละ 200,000 บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี นำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ ผ่านการรวมกลุ่มของสตรี โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่มาจากภายในกลุ่มของสตรีเอง โดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นางวิภาพร จันทรรัตน์  ประธานกลุ่มเปิดเผยว่า กลุ่มมีสมาชิกอยู่จำนวน 17 คน ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือ ตุ๊กตาลิง เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 200,000 บาท เงินที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เช่น แป้งข้าวเจ้า ดินสอพอง สีโปสเตอร์ และสารกันบูด ที่ใช้ในการปั้นตุ๊กตาลิง เพื่อมาจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ร่วมกลุ่มเฉลี่ย 300 บาท/วัน/คน

ความสำเร็จของกลุ่มปั้นลิง เกิดจากการนำเอาความรู้ความสามารถที่ติดตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จนกลายมาเป็นตุ๊กตาปั้นลิงที่สร้างรายได้ยิ่งกว่าตุ๊กตาปั้นทั่วไป ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกลุ่มให้สามารถผลิตและพัฒนางานฝีมือ สร้างรายได้เสริมให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้