วว. ต้อนรับคณะผู้เข้าประชุม Governance Council ของประเทศสมาชิก Asia-Pacific ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานด้านพรรณพืช/อนุรักษ์แมลง/เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล/Plasma Technology

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. พร้อมนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประชุม Governance Council ของประเทศสมาชิก Asia-Pacific ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วว. และ Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ร่วมกันจัดขึ้น ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดแสดงพรรณพืช อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลจากขยะและ Plasma Technology ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา