กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุน กลุ่มปูนิ่ม จ.ระนอง สร้างรายได้

นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกองทุน “กลุ่มเลี้ยงปูนิ่ม” ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวว่า จ.ระนอง มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคล 38,616 คน และสมาชิกประเภทองค์กร 154 องค์กร มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 47 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท ผู้ได้รับประโยชน์ 5,151 คน และมีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณประเภทเงินหมุนเวียน 71 โครงการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท ผู้ได้รับประโยชน์ 1,955 คน

สำหรับกิจกรรมการลงพื้นที่ จ.ระนอง ครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดเวทีเสวนา   กิจกรรม “Inside Product By Thai Womenfund สัญจร” โดยผู้บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและความคืบหน้าการขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนบทบาทสตรีในภาพรวม ทั่วประเทศและในพื้นที่ จ.ระนองแล้ว พร้อมกันนี้ ยังลงพื้นที่เพื่อพบปะและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

นางสาวรจนา  โรมรินทร์ ประธานกลุ่มเปิดเผยว่า กลุ่มของเราตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 68/7 ต. หงาว อ. เมือง  จ. ระนอง กลุ่มมีสมาชิกอยู่จำนวน 15 คน ส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวเนื่องจากการทำปูนิ่มมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดมากจำเป็นต้องอาศัยคนใกล้ตัวมาช่วยในการการผลิต สินค้าที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเราก็คือ ปูนิ่มสด ปูนิ่มแช่แข็ง  ส่วนเงินที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 199,996 บาท เงินดังกล่าวนำมาขยายพื้นที่ในการเลี้ยง และซื้อวัตถุดิบ เช่น ปูดำ ที่ปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง นำมาพัฒนาแปรรูปเป็นปูนิ่มในรูปแบบอื่นๆ เช่น  ยำปูนิ่ม ปูนิ่มทอดปรุงรส ส่งขายตามสถานที่หรืองานต่าง ๆ มีผู้ติดใจในรสชาติจำนวนมาก สร้างรายได้เสริมเฉลี่ยต่อวันของสมาชิก 300 บาท/วัน/คน

ที่มาของความสำเร็จของกลุ่มเกิดจาก มีกระบวนการผลิตที่ดี มีความสามัคคีกันในกลุ่ม จนสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้มากขึ้น โดยยังกล่าวต่อว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อพัฒนากลุ่มของตนเอง ทั้งซื้อวัตถุดิบและเพิ่มเนื้อที่สถานที่ในการเลี้ยงปูดำเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ต่อยอดได้ไกลยิ่งขึ้นไปอีก