เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรในโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ริเริ่มปฏิรูปการบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทย ด้วยการวางแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศ เพื่อสนองนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล โดยเริ่มจากการจัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา 2561 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา 2561 นั้น จะมีการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับเป็นมิติใหม่ของการทำงานภาคการเกษตรที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทำงานในระดับพื้นที่ มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เป็นการปรับสมดุลปริมาณการผลิตการตลาดของข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน

ทั้งนี้การที่เกษตรกรจะมีรายได้ที่มั่นคง จำเป็นต้องทำการเกษตรอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นทาง โดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธ์ดีมีคุณภาพในการเพาะปลูก ตามที่ ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ อุปนายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ให้ข้อมูลว่า การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสามารถเพียงพอที่จะผลิตได้ใกล้เคียงตามความต้องการของตลาด และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ถือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย มี พ.ร.บ. พันธุ์พืชเป็นตัวกำกับมาตรฐานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ทำให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้า เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้อยู่ จึงมีคุณภาพเทียบเท่ากับการส่งออก หากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ซื้อตามรถเร่ เห็นแก่เพียงเมล็ดพันธุ์ราคาถูก ปลูกไปแล้วไม่ขึ้น ก็ไม่สามารถตามพ่อค้ารายนั้นกลับมาช่วยเหลือได้

จึงอยากให้เกษตรกรหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะมีราคา 600-800 บาท ในขณะที่รถเร่อาจขายเมล็ดพันธุ์ในราคา 300 บาท/กิโลกรัม แต่ผลผลิตที่ได้มามีความแตกต่าง ซึ่งผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ จะได้ปริมาณอยู่ที่ 1-1.2 ตัน/ไร่ ขณะที่เมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพ จะได้ 600-700 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งที่เกษตรกรต้องใช้วิธีการดูแลเฉกเช่นเดียวกัน

“สำหรับการสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกรสนใจโครงการกว่า 117,062 ราย จำนวน 1,019477.75 ไร่ และขณะนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาแล้ว 87,606 ราย จำนวน 755,990.25 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 26.82% จากพื้นที่แปลงที่เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 61) พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้แต่ละพื้นที่เตรียมจัดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการปลูกตามสภาพพื้นที่ของตนเองต่อไป” นายสำราญ กล่าว