เกษตรจังหวัดปราจีนฯ จัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ บ้านคลองนาลิง หมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่ง นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานสาธิตฯ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการที่จะสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวที่ล้นตลาด และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โครงการนี้เป็นการสานพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร รวมทั้งเกษตรกรของจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย อำเภอเมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ ศรีมโหสถ และอำเภอนาดี ที่สมัครใจหันมาปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รวมทั้งสิ้น 384 ราย พื้นที่ 4,415.75 ไร่

โดยนายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า “การจัดงานวันสาธิตในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จากการจัดแสดงนิทรรศการและตัวอย่างของจริงตามสถานีเรียนรู้ของหน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้านเอกชน ได้แก่ สถานีที่ 1 การเตรียมดิน สถานีที่ 2 เมล็ดพันธุ์ สถานีที่ 3 ระบบการให้น้ำ สถานีที่ 4 การปรับปรุงบำรุงดิน สถานีที่ 5 โรคแมลงศัตรูข้าวโพด สถานีที่ 6 การบริการสินเชื่อ สถานีที่ 7 การตลาด และสถานีที่ 8 ธงฟ้าปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยการจัดงานวันสาธิตนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ที่หันมาปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีการผลิต การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร”

นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปี 2561/62 ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปราจีนบุรี จำกัด, สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด, บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด, บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด, บริษัท ไทยฟู้ดอาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด โดยมีเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งงานวันสาธิตฯ นี้ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 450 ราย