มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2561

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ 45 ปี ซึ่งสถิตเป็นศรีสง่า ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อแสดงถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งเป็นการสืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา