รมต. เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดหลังนา ในจังหวัดขอนแก่น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแปลงปลูกข้าวโพด จำนวน 7 ไร่ ของ นางทองเที่ยง สุดจอม และ นายสำลี ล้นทม สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด ที่ได้ทดลองปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป็นปีแรก ต้นข้าวโพดมีความเจริญงอกงามดี ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนเมษายน 2562 คาดว่าจะได้ผลผลิต ประมาณ 1800 กิโลกรัม/ไร่ สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเป็นข้าวโพดฝักแก่เมล็ดติดฝักปอกเปลือก เพื่อส่งให้เอกชนนำไปอบลดความชื้นและส่งขายให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ