“เกษตรเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพังงา พัฒนาเกาะยาวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว ซึ่งเกษตรกรอำเภอเกาะยาวส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่เรื่องของดิน ความปลอดภัยของผู้ผลิต ผลผลิต ผู้บริโภค และระบบนิเวศซึ่งสอดคล้องกับกระแสนิยมในปัจจุบัน ที่นิยมบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารในระบบอินทรีย์ โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน

นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดฤดูการผลิต และได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาจัดอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่เรื่องของดิน ความปลอดภัยของผู้ผลิต ผลผลิต ผู้บริโภค และระบบนิเวศซึ่งสอดคล้องกับกระแสนิยมในปัจจุบัน ที่นิยมบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารในระบบอินทรีย์ โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน ซึ่งเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย นโยบายเกษตรอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ การผลิตแหนแดง มวนพิฆาต ไส้เดือนฝอย และปุ๋ยหมักเติมอากาศ

ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้เกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อให้เกาะยาวเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เต็มร้อย รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวโทรศัพท์ 0 7659 7127

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มชาวกรุง หนีเมืองหลวง มาปลูกผักอินทรีย์ขาย ที่โคราช มีตลาดรองรับชัดเจน
บทความถัดไปปลาอีไท นกยูง และ หญ้าหัวไก่เถื่อน ในผืนป่ากันชนของ ชุมชนบ้านซำหวาย