กระทรวงวิทยาศาสตร์ ระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) : กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดินหน้าทบทวนกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาค รวมถึงทบทวนแผนงานและโครงการในระยะ 4 ปี เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้จัดทำข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2564 ตามกรอบห่วงโซ่คุณค่าหลัก พร้อมทั้งสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ในปีที่ผ่านมา สส. ดำเนินการปรับกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนงานด้วย วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคเหนือ ในการจัดทำห่วงโซ่คุณค่าด้าน วทน. เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4 ห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ 1. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย) 2. การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ พื้นที่ภาคเหนือ 3. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา และ 4. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย พื้นที่ภาคเหนือ