สันนิบาตสหกรณ์ฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดกับสถาบันวิจัยสหกรณ์การเกษตรธนาคารนูริซูกิล

นายปรเมศร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ Mr. Shinichi Saitoh ประธานสถาบันวิจัยสหกรณ์การเกษตรแห่งธนาคารนูริซูกิลและคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะพูดคุย ถึงการทำงานของสหกรณ์ ความแตกต่าง ระหว่างองค์กรสหกรณ์ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นสามารถดำเนินธุรกิจได้หลากหลาย มีทั้งการทำประกันพืชผล ประกันชีวิต การทำสินเชื่อ และหลากหลายธุรกิจแบบครบวงจร และในโอกาสมาเยี่ยมครั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมประเทศไทย วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ