วว. / กฟผ. ร่วมหารืองานวิจัยพัฒนาปีงบประมาณ 2562

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2562 กับ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิริชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วว.และ กฟผ. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ร่วมกันหลายภาคส่วน อาทิ การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การศึกษาแบบจำลองผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง การศึกษาความเหมาะสมสำหรับสมดุลอาชีพและสมดุลพลังงานในพื้นที่ 6 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสารคอมโพสิทโคแอกกูแลนด์จากเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นต้น