สำนักพุทธฯ จัดกิจกรรม “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” พาสื่อเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่งานด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ และเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน ในยุคของสังคมดิจิทัล ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับยกย่องให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และยังเป็นวัดที่มีการอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ ในโครงการพัฒนาป่าไม้ โดยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ในการรณรงค์รักษาป่าไม้อีกด้วย

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาล ในการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐกับคณะสงฆ์และภาคประชาชน เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้การดำเนินภารกิจตามนโยบายเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยต้องอาศัยสื่อมวลชนดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานสื่อมวลชนสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” ขึ้น เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับสื่อมวลชนให้มีความใกล้ชิดและเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยความเต็มใจ