กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบเกษตรกรร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการการอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอเขื่องใน จำนวน 250 คน ณ สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ และรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10,420 ราย พื้นที่เพาะปลูก 89,591.75 ไร่ มีจุดรวบรวมรับซื้อข้าวโพด 18 จุด แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 17 จุด และภาคเอกชน 1 จุด สำหรับพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,130 ราย พื้นที่ 9,024 ไร่ มีจุดรวบรวมที่สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด