ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวโพดของนางวีระพงษ์ สุขแจ่ม นางเพชรลัดดา ผาแดง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด  โดยสหกรณ์ได้เป็นจุดรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากสมาชิกและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น สหกรณ์ฯ สามารถรวบรวมข้าวโพดตามโครงการฯ ได้แล้วกว่า 1,400 ตัน จากเป้าหมายทั้งหมด 4,000 ตัน และในจังหวัดนครสวรรค์มีสมาชิกสหกรณ์ 13 แห่ง  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 359 ราย  พื้นที่ปลูกข้าวโพดรวม 5,355.50 ไร่