สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่พิจิตร

นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการด้านการตลาด (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระหว่างสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิจิตรกับภาคเอกชนผู้ประกอบการค้าข้าวโพด ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลปริมาณการผลิตการตลาดของข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายในการประสานกับภาคเอกชนในการกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าร่วมดำเนินการในแต่อำเภอ จำนวน 8 สหกรณ์ และมีภาคเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพด จำนวน 3 ราย เข้าร่วมดำเนินการในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดตามโครงการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลักหรือทีม 5 เสือ ร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชลประทานพิจิตร เกษตรจังหวัดพิจิตร พัฒนาที่ดินพิจิตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจิตร นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมบูรณาการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาร่วมกัน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ สำหรับจังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,903 ราย มีพื้นที่ 25,449.50 ไร่ จำนวน 2,431 แปลง คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18,729.11 ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการมีประกันราคารับซื้อที่ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8 บาท และข้าวโพดสด ที่ความชื้น 25% กิโลกรัมละ 5-6 บาท สำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย