มทร.ศรีวิชัย สืบสานประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสยาคูและกวนข้าวอาซูรอ

แผนกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยพุทธและมุสลิม กิจกรรมประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสยาคูและกวนข้าวอาซูรอ เพื่อให้เข้าใจประเพณีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และสร้างความสามัคคี รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ เมื่อเร็วๆ นี้