สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์สวนยางฯ 41 ปี

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำกัด ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 41 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 2,757 คน ทุนดำเนินงาน 2,523 ล้านบาท เป็นสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์