ทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ มีรายรับตลอดปี

คุณสำเริง จันทร์คูเมือง วัย 54 ปี กับ คุณละอองดาว จันทร์คูเมือง สามีภรรยา ชาวบ้านร้านหญ้า อยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่รอยต่อ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แค่ข้ามลำน้ำพลับพลา เท่านั้น ดินแดนอันไกลโพ้น

สามีและภรรยา ทำเกษตรไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ 30-30-30-10

สามีและภรรยา บอกว่า ได้รับการสนับสนุน จาก คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ประสานงานกับ คุณเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พื้นที่ 12 ไร่ โดยเริ่มต้นการขุดบ่อขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เลี้ยงปลาเบญจพรรณ ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน การเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลาดุก จัดรูปแปลงนาเป็นไร่นาสวนผสม อย่างสมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อีกแห่งหนึ่ง

คุณสำเริง จันทร์คูเมือง

เลี้ยงโค กระบือ เป็ด ไก่ ห่าน ไก่งวง ขอบบ่อน้ำปลูกพืชผักสวนครัว ข่า ตะไคร้ หอม ผักกาด ขาวปลี เขียวปลี คะน้า ไผ่ มะม่วง มะนาว ฝรั่ง กล้วย มะพร้าวน้ำหอม ที่เหลือ 6 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ พอเพียงกับครอบครัว

คุณสำเริง กล่าวว่า ตนเองชมภาพข่าวทางวิทยุโทรทัศน์ จะชื่นชมคนที่มีความสำเร็จในการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับคำแนะนำจากเกษตรตำบล เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมมีการจัดฝึกอบรม วางแผนการจัดการในพื้นที่ 12 ไร่ พื้นที่สูง จัดทำโรงเรือนปศุสัตว์ ที่พักอาศัย ไม้ผล ที่ลุ่มลงมาปลูกพืชผัก ทำบ่อเลี้ยงปลา ปลูกข้าว วันนี้ตนเกิดรายได้จากการขายพืชผัก รายวัน ขายหน่อไม้ ขายปลา

โคขุน ขายเป็นรายปี 4-5 ตัว เป็นเงิน 200,000-300,000 บาท

“ครอบครัวมีความสุขมากๆ ครับ ผมอยากให้เกษตรกรในชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เรามีอาหารทุกวัน เหลือกินนำไปขาย มีรายได้ เป็นกิจกรรมภายในครอบครัว แรงงานไม่ต้องจ้าง สามีภรรยา ทำได้ ลูกๆ กำลังเรียนหนังสือ มีเงินพอที่จะส่งลูกๆ เข้ารับการศึกษา” คุณสำเริง บอก

คุณวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิมี 15 ตำบล 199 หมู่บ้าน ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 10 ตำบล 136 หมู่บ้าน กว้างขวางมาก การพัฒนาพื้นที่มีข้อจำกัดคือ ฤดูแล้งยาวนานมาก 7-8 เดือน ใต้ผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้ คือแท่งเกลือมหึมา ระเหิดขึ้นมาคือความเค็มในฤดูแล้ง  เราต้องต่อสู่กับธรรมชาติที่โหดร้ายมายาวนาน แห้งแล้ง แมลงกิน ดินไม่ดี ท้องฟ้าจรดดิน รัฐบาลหลายยุคหลายสมัย มีการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกลาร้องไห้ โครงการไทย-ออสเตรเลีย ขุดลอกคลองในทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นคลองแบบตาหมากรุก แต่ไม่มีน้ำในฤดูแล้ง

ปลูกพืชหลังนา

คุณวัยวุฒิ บอกว่า โครงการที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ “โครงการไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่” เกษตรกรที่เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง ประสบความสำเร็จทุกคนทุกราย นอกจากจะเดินทางลัดและหลงทาง อำเภอสุวรรณภูมิ มีการสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงที่นาไม่เหมาะสมสู่การเกษตรทฤษฎีใหม่ ใน 199 หมู่บ้าน ประมาณการไว้ไม่ต่ำกว่า 999 แปลง โดยเริ่มตั้ง 1 ไร่ 3 ไร่ 5 ไร่ หรือมากกว่า 10 ไร่ พร้อมที่จะขยายผลสู่แปลงเกษตรกรแบบอย่าง “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หรือ ศพก. ขยายให้เป็นแบบอย่างผู้จัดการด้าน ดิน ปุ๋ย น้ำ ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสู่การตลาดอย่างมีคุณภาพ คือพืชอาหารจากการเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ เกษตรกรจากทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมเป็นครัวของโลก จากข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก คือ “หอม เรียว ยาว ขาว นุ่ม” เมืองไทยมีดี เมืองไทยน่าอยู่ หากต้องการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ ที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างแท้จริง โทร. (096) 791-5282 หรือ (093) 670-5296 ยินดีต้อนรับ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ แบบคนทุ่งกุลาอย่างแท้จริง