สมโชค ณ นคร ชูทำเกษตรแปลงใหญ่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างสินค้าคุณภาพ มีตลาดยั่งยืน

คุณสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลว่า จากวิสัยทัศน์ที่ว่า นครศรีธรรมราชเป็น “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” ซึ่งจังหวัดแห่งนี้ถือว่ามีพื้นที่การทำเกษตรมากอีกพื้นที่หนึ่ง จึงได้มุ่งเน้นและสร้างแบบแผนให้เกษตรกรสร้างสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งมีการนำวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาสู่การเป็น smart famer เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สามารถสร้างฟาร์มสู่การเป็นฟาร์มที่มีมาตรฐาน และมีแผนการผลิตที่ชัดเจน ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

คุณสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

“พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของนครศรีธรรมราช ก็จะมี ข้าว ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมาคือ ปาล์มน้ำมัน และข้าว ส่วนในเรื่องของไม้ผล อย่าง มังคุด และทุเรียน ถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในอนาคตไม้ผลอย่างทุเรียน มังคุด เมื่อมีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานอยู่เสมอๆ ก็จะช่วยส่งผลให้ในเรื่องของราคาในอนาคตดีขึ้น และเกษตรกรมีผลกำไรได้อย่างแน่นอน” คุณสมโชค กล่าว

เสริมทับดึงผู้มาเยือน

ด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ในส่วนของการทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเที่ยวชมนั้น คุณสมโชค บอกว่า “ในเวลานี้แทบทุกอำเภอที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก เมื่อมีโอกาสหรือไปเยือนในอำเภอนั้นๆ จะต้องไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นให้ได้ เพื่อที่จะไปลองชิมและดูขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจร จึงเป็นทั้งผลดีต่อผู้เข้าชมว่าจะได้เห็นสินค้า ว่ามีการผลิตเป็นอย่างไร และช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและส่งผลดีต่อเรื่องของการทำตลาดต่อไปได้อีกด้วย” คุณสมโชคบอก

ส้มโอทับทิมสยาม

ปัจจุบัน ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการผลิตอาหารปลอดภัย ทั้งการผลิตพืชผลแบบไม่ใช้สารเคมี ตลอดไปจนถึงการผลิตผักอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารปลอดภัย เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากกว่า โดยไม่เน้นเพื่อความสนุกสนานเหมือนเช่นสมัยก่อน จึงทำให้กลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้

ทำเกษตรแปลงใหญ่

ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้

นอกจากนี้ ในเรื่องของการทำเกษตรเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลง พร้อมทั้งเป็นการสร้างการตลาดที่เข้มแข็ง เกษตรกรภายในจังหวัดได้มีการรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ คือนำพื้นที่เกษตรของแต่ละคนที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน มารวมกลุ่มกัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดเป็นเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายการผลิตเดียวกันในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต อย่างเช่น ในเรื่องของการซื้อปุ๋ย การผลิตเมื่อซื้อจำนวนที่มาก ราคาปุ๋ยก็จะถูกลง จะช่วยให้ได้ปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าแต่ละครั้ง

ทุเรียนแปลงใหญ่คุณภาพ

“การทำเกษตรแปลงใหญ่ สามารถทำให้ทิศทางของการผลิตสินค้าเกษตรไปในทิศทางเดียวกันได้ เพราะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางกันอยู่เสมอ จึงช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการเป็นระบบระเบียบมากขึ้น จากนั้นผลสุดท้ายผลผลิตก็จะมีคุณภาพตามมาด้วย ส่งผลให้ในเรื่องของการตลาดก็ทำการค้าขายได้ง่ายขึ้น มีลูกค้าเข้ามาประมูลถึงในกลุ่ม จึงทำให้เครือข่ายการทำเกษตรแปลงใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญของเกษตรกรในยุคนี้” เกษตรจังหวัดกล่าว

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ ต่อไปในอนาคตสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทิศทางและแผนที่จะส่งเสริมสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเช่น ส้มโอทับทิมสยาม ให้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อและยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ปลูกให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด บวกกับใส่ใจในเรื่องของคุณภาพให้มีมาตรฐานมากขึ้น คือกระบวนการผลิตต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีมาตรฐานเพื่อสร้างเป็นสินค้าพรีเมี่ยม โดยนอกจากส้มโอทับทิมสยามแล้ว ยังมีไม้ผลอื่นๆ ที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น และเกษตรกรในจังหวัดสามารถทำเป็นอาชีพส่งต่อสืบๆ กันไปสู่คนรุ่นหลัง เพื่อเป็นอาชีพที่เลี้ยงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

มังคุดผลผลิตขึ้นชื่อ