เกษตรฯสร้างแปลง “เกษตรทฤษฎีใหม่” 7 หมื่นครัวเรือน ถวาย “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

กรมวิชาการเกษตรส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก 20 ชนิดรวมกว่า 4 ตัน สู่เกษตรกร 70,000 ครัวเรือน ผุดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย “ในหลวง รัชกาลที่ 9” มุ่งสร้างแหล่งอาหารช่วยลดรายจ่าย หวังให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชผักกว่า 20 ชนิด น้ำหนักรวม ประมาณ 4 ตัน อาทิ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักชี โหระพา กะเพรา มะละกอ และข้าวโพดเทียน ส่งมอบให้กับซิงเกิ้ลคอมมานด์ (Single Command) แต่ละจังหวัด นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกภายใต้โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รัชกาลที่9” เป้าหมายจำนวน 70,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยมุ่งสร้างแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มมากขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย หากผลผลิตเหลือจากบริโภคก็นำไปขายเพื่อสร้างรายได้ อนาคตคาดว่า เกษตรกรจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเก็บไว้ใช้เอง ช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์ผักที่แจกจ่ายให้เกษตรกรในโครงการฯดังกล่าว ส่วนใหญ่กรมวิชาการเกษตรผลิตเอง บางส่วนจัดซื้อเพิ่มเติม และอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถาบันการศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ. ซีดส์, บริษัท เรียลซีดส์อะโกร จำกัด, หจก. ฉั่วยงเส็งพันธุ์พืช, หจก. พันธุ์พืชตราสิงห์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (AVRDC)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดได้ผ่านการทดสอบคุณภาพและเปอร์เซ็นต์ความงอกแล้ว โดยมีอัตราการงอกเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  เช่น ถั่วฝักยาวมีอัตราการงอก 95% คะน้า อัตราการงอก 98% มะละกอแขกดำอัตราการงอก 80% และข้าวโพดเทียนมีอัตราการงอกมากกว่า 85% เป็นต้น

“สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักใส่ซองๆ ละ 4-5 ชนิด โดยพิจารณาชนิดพืชตามความเหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ รวมกว่า 70,000 ชุด พร้อมเอกสารแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษาอย่างง่าย ส่งมอบให้ซิงเกิ้ลคอมมานด์และหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เริ่มทยอยแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯนำไปปลูก เบื้องต้นคาดว่า จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้เกษตรกรได้ครบตามเป้าหมายภายในเดือนมกราคม 2560”
นายสุวิทย์ กล่าว

กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ จำนวน 3,861 ราย ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรในแต่ละพื้นที่ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสานต่อและสร้างแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบจำนวน 21 แปลง อยู่ในพื้นที่หน่วยงานของกรมกระจายอยู่ทุกภูมิภาค สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรหรือผู้สนใจได้

“เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงค่อนข้างมาก บางจังหวัดมากถึง 3,000-4,000 แปลง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ที่สมัครใจ และไม่เคยทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาก่อน ที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำ มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงแปลงผักที่ปลูกในช่วงหน้าแล้งนี้ ทั้งยังมีแรงงานในครอบครัวเพียงพอด้วย อนาคตคาดว่า เกษตรกรจะขยายผลการจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯพร้อมให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่อเนื่อง อีกทั้งยังคาดว่า จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ และก่อเกิดเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ อันจะนำไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่แปลงใหญ่ ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร ทำให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้” นายสุวิทย์ กล่าว

ที่มา ประชาชาติธูรกิจออนไลน์