“พร้าวไทย (Prow Thai)” ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวอินทรีย์

ถึงแม้ “มะพร้าว” จะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ แต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาทางด้านโรคแมลงและราคามาตลอดอย่างยาวนานและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาภายในและภายนอกที่บุกเข้าโจมตีสร้างความเดือดร้อนต่อสภาวะการยึดอาชีพปลูกมะพร้าวของชาวสวนทั่วประเทศ ส่งผลให้ต้องหาแนวทางออกด้วยวิธีสร้างมูลค่ามะพร้าวแทนการขายผล

คุณศุภชาติ ศรีเทพ (คุณตู่)

สวนมะพร้าวอินทรีย์ พันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่

“สวนลุงสงค์” เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวบางใบไม้ ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวแบบอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อนำผลผลิตมะพร้าวมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการวิจัย พัฒนา พร้อมดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นผลสำเร็จ นำมาสู่การแตกไลน์ผลิตเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกือบ 20 ชนิด โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระทั่งสามารถนำไปจำหน่ายบนเครื่องการบินไทย ตลอดจนในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ นอกจากนั้น ยังนำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวมารังสรรค์เป็นชิ้นงานของใช้ เครื่องประดับตกแต่ง เป็นการสร้างมูลค่า สร้างรายได้มิให้สูญเปล่า

กะลามะพร้าว ผลิตเป็นอุปกรณ์ใช้เหยียบเพื่อบริหารเท้า

สวนลุงสงค์ เป็นที่มาของชื่อ คุณสมประสงค์ ศรีเทพ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสวนมะพร้าวอินทรีย์เก่าแก่ที่ปลูกขึ้นเพื่อยึดเป็นอาชีพมานานกว่า 60 ปี เป็นมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง และมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า 70 ไร่ กระทั่งตอนนี้ได้ส่งมอบภารกิจหน้าที่ให้ คุณศุภชาติ ศรีเทพ (คุณตู่) ลูกชายรับช่วงบริหารงานต่อ

ราคาขายไม่แน่นอน เบนเข็มแปรรูปเพิ่มมูลค่า

คุณตู่ กล่าวว่า สมัยที่คุณพ่อปลูกมะพร้าว มีรายได้จากการขายผลเท่านั้น โดยขายให้กับผู้รับซื้อ เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ จนทำให้เกิดปัญหาราคามะพร้าว ขณะเดียวกันมีงานวิจัยถึงประโยชน์ของมะพร้าวต่อสุขภาพ ตลอดจนการแนะนำจากหลายภาคส่วนว่า มะพร้าวสามารถสร้างเงินจากการแปรรูปได้ด้วย แทนที่จะรอขายผลอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้คุณพ่อจึงปรับเปลี่ยนแนวคิดการสร้างมูลค่ามะพร้าวด้วยการแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าว

สร้างแนวกันชนตามธรรมชาติ

ความสำเร็จจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ผลิตจากมะพร้าวอินทรีย์ ได้รับความสนใจอย่างดีเป็นเวลานานกว่า 7 ปี จนกระทั่งคุณตู่ได้เข้ามาสานงานต่อเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา แล้วมองอนาคตมะพร้าวว่ายังสามารถสร้างมูลค่าอื่นๆ ได้อีกจากผลและส่วนอื่นของต้นมะพร้าว พร้อมดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังจับมาตรฐานมาใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับของชาวไทยและต่างประเทศ

“เมื่อต้องการยกระดับมะพร้าวให้เป็นอินทรีย์อย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่ยอมรับตามมาตรฐาน พร้อมไปกับต้องเข้ามาบริหารจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอน ตามกฎ กติกา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การใส่ปุ๋ย แนวทางการปลูก ตลอดจนการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด”

ผลมะพร้าวอินทรีย์สวนลุงสงค์

ยกระดับมะพร้าวอินทรีย์ ด้วยมาตรฐานการจัดการ

คุณตู่ชี้ว่า ความจริงมะพร้าวในสวนเป็นอินทรีย์ตามธรรมชาติเพราะไม่ได้ใช้สารเคมี แต่ใช้วิธีตัดหญ้าปล่อยให้ย่อยสลาย ขณะเดียวกันมะพร้าวเป็นพืชที่ไม่ต้องการปุ๋ยบำรุงอะไรมาก เพราะมะพร้าวที่อยู่ตามธรรมชาติก็ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยหรือบำรุงต้นแต่อย่างใด ดังนั้น อินทรีย์ในความหมายของมาตรฐานการจัดการด้วยวิธีผลิตปุ๋ยเองจากทางมะพร้าวหรือวัสดุทางธรรมชาติที่มีในพื้นที่มาย่อยเพื่อหมักเป็นปุ๋ยพันธุ์

อีกทั้งความเป็นธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกตั้งอยู่ในจุดที่มีสภาพน้ำ 2 อย่าง อยู่ใกล้ทะเลจึงมีโอเมก้า 69 ตลอดจนมีต้นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาสูงในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงทำให้เกิดการทับถมของดินตะกอนที่มีแร่ธาตุสำคัญเกิดประโยชน์ต่อพืชต่างๆ รวมถึงมะพร้าวอินทรีย์จึงทำให้สวนมะพร้าวของครอบครัวมีเอกลักษณ์ตรงผลดกมาก มีเนื้อหนาชั้นเดียว มีความหอมมัน

ทางเข้าสวนลุงสงค์

“นอกจากนั้นพื้นที่ปลูกมะพร้าวอินทรีย์จะต้องล้อมรอบด้วยแนวกันชน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ โดยทางสวนได้ขุดเป็นคันกั้นน้ำไว้โดยรอบเพื่อป้องกันน้ำด้านนอกไหลเข้ามา ขณะเดียวกันการบริหารจัดการน้ำในสวนจะบังคับด้วยประตูเปิด-ปิด อย่างไรก็ตามน้ำที่ใช้ในสวนมะพร้าวจะเกิดจากน้ำตามธรรมชาติเป็นหลัก”

แปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวอินทรีย์ บุกตลาดทุกกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นเครื่องการบินไทย

ภายหลังที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์ได้ว่าเป็นอินทรีย์ตามมาตรฐานแล้ว จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องสำอาง แบรนด์ “พร้าวไทย (Prow Thai)” ทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันที จากผลมะพร้าวธรรมดาที่ขายได้เงินเพียงไม่กี่บาท กลับขยับราคาขายได้ได้สูงกว่าหลายสิบเท่า เป็นผลให้ไม่ต้องไปกังวลกับปัญหาราคาที่ผันแปรตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “พร้าวไทย (Prow Thai)” มีสินค้ามากมาย ตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคได้ทุกเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเพื่อการบริโภค ได้แก่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร กลุ่มสปา ได้แก่ น้ำมันสปา, น้ำมันมะพร้าว 100 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันนวดคลายเส้น กลุ่มดูแลทำความสะอาด ได้แก่ สบู่กลีเซอรีนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, สบู่น้ำมันมะพร้าว, เจลล้างหน้าและเจลอาบน้ำ กลุ่มดูแลเส้นผม ได้แก่ แชมพู, ครีมนวดผม, ครีมหมักผมและเซรั่มบำรุงเส้นผม กลุ่มดูแลผิวพรรณ ได้แก่ สครับมะพร้าว, ครีมบำรุงผิวหน้าและโลชั่นบำรุงผิวกาย กลุ่มดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ยาหม่องน้ำมันมะพร้าว, ครีมทาส้นเท้า, ลิปบาล์ม, โลชั่นกันยุงและครีมบำรุงมือ เก็บทุกอย่างของมะพร้าวมาผลิตขายได้

จัดเป็นกระเช้าในวาระพิเศษ

คุณตู่ เล่าว่า ผลมะพร้าวที่เก็บจากต้นแล้วจะเริ่มผลิตเป็นน้ำมันมะพร้าวก่อน หลังจากนั้นจึงแตกแขนงแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆ ขณะที่แปรรูปจะมีวัสดุบางอย่างที่เหลือ ซึ่งสมัยก่อนกว่าจะสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวได้สำเร็จ จะต้องทิ้งส่วนที่เป็นน้ำมะพร้าวไปโดยเปล่าประโยชน์

“แต่พอมาถึงช่วงเวลานี้ทุกอย่างควรต้องนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดโดยไม่ทิ้ง ดังนั้นเมื่อได้น้ำมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการแยกเป็นน้ำมันมะพร้าวจึงนำเทคโนโลยีมาใส่ในกระบวนการเพื่อนำน้ำมะพร้าวมาผลิตเป็นนมมะพร้าว แล้วต้องตกใจเมื่อมูลค่านมมะพร้าวมีราคาสูงกว่าน้ำมันมะพร้าวเสียอีก”

นมมะพร้าว เกิดจากการคั้นหัวกะทิที่ไม่ต้องเติมน้ำ พอขูดเป็นเนื้อแล้วไปคั้นเพื่อเป็นกะทิแล้วจึงแยกน้ำออกจากไขมัน ซึ่งน้ำกะทิที่แยกออกจากไขมันคือนมมะพร้าว ที่สามารถนำไปใช้ได้สารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเป็นโยเกิร์ตหรือเครื่องดื่ม

ต้นมะพร้าวอินทรีย์สวนลุงสงค์ อายุนานกว่า 60 ปี

ในอนาคตยังมีแผนจะเปิดร้านกาแฟเพื่อสุขภาพโดยจะนำความหวานจากน้ำตาลมะพร้าว หรือนมมะพร้าว ที่ใช้เป็นครีมเทียมใส่กาแฟเสิร์ฟเป็นเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพ เนื่องจากจะมีลูกค้าในกลุ่มผู้สูงอายุตลอดจนกลุ่มผู้รักสุขภาพแวะเวียนมาที่สวนลุงสงค์จำนวนมาก ขณะเดียวกันลูกค้ากลุ่มนี้เมื่อได้สัมผัสแล้วติดใจก็อาจเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไปในอนาคต

สำหรับเศษวัสดุทุกส่วนของมะพร้าวยังเก็บไว้ใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาผลิตเป็นสิ่งของ เครื่องตกแต่งเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยไม่ทิ้งหรือสูญเสียน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกะลามะพร้าว ผลิตเป็นอุปกรณ์ใช้เหยียบเพื่อบริหารเท้า เปลือกมะพร้าว นำมาทำเป็นภาชนะปลูกต้นไม้ โป่งทางมะพร้าว ผลิตเป็นอุปกรณ์ช่วยทางด้านการดัดเท้า ซึ่งถือเป็นรายแรก โดยทั่วไปพบเห็นใช้ก้านตาล แต่ก้านมะพร้าวมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้ได้เช่นกัน หรือแม้กระทั่งใบมะพร้าวนำไปย่อยเพื่อหมักเป็นปุ๋ยใช้ในสวน เสวียนหม้อ/กระเช้า ไม้กวาดทางมะพร้าว สิ่งเหล่านี้เมื่อผลิตแล้วสามารถขายให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน

คุณตู่ ปล่อยแตนเบียนเพื่อกำจัดศัตรูมะพร้าว

ไม่เพียงเท่านั้น ที่สวนลุงสงค์ยังเพาะต้นกล้ามะพร้าวอินทรีย์ขาย หน่อละ 80 บาท โดยจะต้องสั่งล่วงหน้า ตอนนี้กล้ามะพร้าวขายดีมาก เนื่องจากคนเปลี่ยนจากปลูกยางพาราและปาล์มมาเป็นมะพร้าวแทน

สำหรับช่องทางจำหน่ายหลักของแบรนด์ “พร้าวไทย (Prow Thai)” อยู่ที่สวนลุงสงค์ ที่นี่มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วยังได้มีโอกาสเห็นบรรยากาศสวนมะพร้าวพร้อมชมกิจกรรมต่างๆ ของมะพร้าว จะเปิดขายตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน นอกจากนั้น ยังนำไปวางขายขายที่ห้าง Tops ส่วนอีกช่องทางที่นิยมกันมากคือขายทางออนไลน์

การวางเป้าหมายการทำธุรกิจมะพร้าวด้วยการเน้นความเป็นอินทรีย์ปรากฏผลอย่างน่าภาคภูมิใจ เมื่อผลิตภัณฑ์แบรนด์ “พร้าวไทย (Prow Thai)” ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าโอท็อป เพื่อนำไปขายบนเครื่องของสายการบินไทย หลายชนิด อาทิ แผ่นเช็ดเครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าว หรือชุด SET ที่ประกอบด้วย แชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ บอร์ดี้โลชั่น แฮนด์ครีม ที่ทุกอย่างล้วนผลิตมาจากมะพร้าวอินทรีย์

ผลมะพร้าวนำมารังสรรค์เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

“มะพร้าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพืชที่มีอัตตลักษณ์เฉพาะอันเกิดจากความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ อีกทั้งความเป็นอินทรีย์ของแหล่งมะพร้าวไม่ได้ถูกปรุงแต่งอะไร เป็นสภาพจากธรรมชาติล้วน ดังนั้นจึงเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพดีที่สุด ตลอดจนยังได้รับการชื่นชมจากชาวต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

จึงเชิญชวน หากท่านมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะมาเยี่ยมสวน หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวอินทรีย์แบรนด์ “พร้าวไทย (Prow Thai)” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณตู่ โทรศัพท์ (081) 589-8635 หรือติดตามได้ใน fb:สวนลุงสงค์ คุณตู่ กล่าว

 

ชาวต่างชาติเที่ยวชมสวนมะพร้าวลุงสงค์

 

 

 

 

 

 

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
สบู่เหลว
โลชั่นกันยุง
แพ็กสินค้าเตรียมส่ง
สิ่งของต่างๆ ที่ผลิตจากมะพร้าว
เตรียมผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่วางขายในร้านภายในสวนลุงสงค์