ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหมุนเวียนภายในรั้วบ้าน ใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผักกินตลอดปี

เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตร ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ รวมถึงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี สารสังเคราะห์ หรือสิ่งที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม

แนวทางของเกษตรอินทรีย์ เป็นการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการปลูกพืชจะใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี กำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความหลากหลาย มีการเลี้ยงไส้เดือนดิน ใช้เศษพืชทำเป็นปุ๋ยหมัก ทำให้ดินได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนการผลิตด้วย มีการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เกษตรกรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

คุณภัทรภร แสงบุญ

คุณภัทรภร แสงบุญ บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่ดำเนินงานปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักหลายชนิดหมุนเวียนกันในพื้นที่จำกัดภายในบ้านของตนเอง พืชผักสวนครัวบางชนิดปลูกบริเวณรั้วบ้าน จนเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ผักคะน้า มะเขือเทศ มะเขือพวง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ผักสลัด พริกสด กล้วย พริกขี้หนู เห็ด เพาะต้นทานตะวันอ่อน ถั่วฝักยาว เพาะต้นกล้าไม้กระถาง ฯลฯ การปลูกพืชดังกล่าว ได้นำเอาระบบการปลูกพืชตามหลักวิชาการที่ได้เรียนรู้มาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มาใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น การปลูกพืชผักในเรือนโรง การปลูกในแปลงที่ใช้พลาสติกคลุมป้องกันวัชพืช ประหยัดการใช้น้ำ ได้รับคำแนะนำจากกรมพัฒนาที่ดินให้ผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดินและน้ำหมักไส้เดือนดินมาใช้กับพืชผัก มีการแปรรูปผลผลิตหลายชนิดเป็นน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่ม

น้ำหมักไส้เดือนดิน
นอกรั้วบ้านปลูกพริก

จากผลงานที่ผ่านมา ประมาณ 5 ปี แปลงพืชผักอินทรีย์แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลชมพู มีเกษตรกรจากตำบลอื่นมาศึกษาดูงาน เฉลี่ยเดือนละ 2 กลุ่ม สมาชิกรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ สมาชิก 50 คน สนใจติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ นางสาวภัทรภร แสงบุญ โทร. (086) 915-3400