จัดรูปส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 3 จังหวัดใต้

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มุ่งพัฒนาพื้นที่ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตอบโจทย์ใหญ่ทั้งส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าวและสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดระบบน้ำโดยก่อสร้างคูส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ร่วม 3,000 ไร่ พร้อมเส้นทางลำเลียง

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลือกพื้นที่บ้านดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าว รวมทั้งปลูกพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีทั้งพันธุ์สุพรรณนา 1 และพันธุ์ กข 29 ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 ได้เข้าไปสนับสนุน โดยการจัดระบบน้ำด้วยการก่อสร้างคูส่งน้ำและอาคารประกอบ จำนวน 4 สาย ความยาวรวม 2.755 กิโลเมตร

เนื่องจากมีระบบส่งน้ำหรือคูส่งน้ำเดิมอยู่เพียง 400-500 ไร่ จึงได้ประสานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพื่อขอให้ขยายพื้นที่ส่งน้ำเป็น 3,000 ไร่ จากพื้นที่การเกษตรบ้านดอนรัก 5,500 ไร่

นอกจากนี้ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก ได้รับเลือกเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดย อ.หนองจิก มุ่งพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบด้านการเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน แผนของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจึงพยายามเร่งสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนปัตตานี เพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำให้ครอบคลุมได้มากที่สุด

ทั้งนี้ บ้านดอนรัก ถือเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของ อ.หนองจิก อยู่แล้ว หากสามารถขยายพื้นที่ส่งน้ำได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เป็นแหล่งผลิตข้าวมีความมั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น ตอบทั้งโจทย์การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาลควบคู่กันไป

“พื้นที่ ต.ดอนรัก เป็นพื้นที่ชลประทานอยู่แล้ว แต่เมื่อเสริมระบบคูน้ำส่งน้ำเข้าถึงแปลงนา ก็จะเพิ่มรอบทำนาจากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้งได้ และคาดว่าจะเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จาก 700 กิโลกรัมเป็น 800 กิโลกรัม เพราะกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.ดอนรัก เข้มแข็งมาก เมื่อปี 2559 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มผู้ใช้น้ำทั่วประเทศมาแล้ว” นายสิริวิชญกล่าว