อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กาฬสินธุ์ กิจกรรมไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างรายได้ทุกวัน โดดเด่น อนุรักษ์ควายด่อน

วันนี้คณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าเยี่ยมชมไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายบุญคอย สำราญรส  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  ม.5 บ้านนาน้อย  ต.ม่วงนา  อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธุ์

ตำบลม่วงนา อยู่ภายใต้การดูแลของกำนันคำใบ การพงษ์

แปลงเกษตรแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนายสมจิตร ชิณโน เกษตรอำเภอดอนจาน

พื้นที่ทางการเกษตร มีนาข้าว 60 ไร่ ได้ผลผลิตปีละ 30,000 ก.ก. แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 10 ไร่ ไก่พื้นเมือง  รุ่นละ 100-150 ตัว สุกรพ่อแม่พันธุ์ 10 ตัว สุกรป่าเลี้ยงแบบปล่อย รุ่นละ 20-30 ตัว ไว้เก็บเศษพืช ต้นกล้วย ไก่ไข่ 10 ตัว

พื้นที่หนองน้ำเลี้ยงปลากินพืช หลากหลายชนิด ไว้บริโภคในครัวเรือน

กิจกรรมที่มีอยู่ สามารถทำให้เกิดรายได้รายวัน 200-500 บาท  รายสัปดาห์ 3,000-5,000 บาท  รายเดือน 15,000-20,000 บาท

นายบุญคอย บอกว่า นายสมจิตร ชิณโน เกษตรอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  พร้อมเกษตรตำบลม่วงนา ส่งเสริมการเกษตรให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่นา จัดรูปแบบสู่ “เกษตรทฤษฎีใหม่”  มีนาข้าว แหล่งน้ำ พื้นที่ปศุสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ที่สำคัญฟาร์มแห่งนี้ เลี้ยงกระบือเผือก จำนวน  15 ตัว  เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์กระบือเผือก ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นไร่นาสวนผสมแบบเปิด “เพื่อเกษตรกร” ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอนาคต เป็นศูนย์เครือข่าย “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  ตำบลม่วงนา หรือศูนย์เครือข่าย โดยการประสานงานกับเกษตรกรแกนนำ ปราชญ์เกษตร ด้านการเกษตรอินทรีย์ ด้านดิน  น้ำ ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้านการตลาด เป็นระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง สู่ความยั่งยืน ของครัวเรือนเกษตรกร               นายบุญคอย  เล่าว่า การเลี้ยงกระบือเผือก  (ควายด่อน) เป็นแนวคิดจาก การอนุรักษ์ควายไทย  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ธนาคารโคกระบือ  เป็นโรงงานปุ๋ยคอกเคลื่อนที่  ที่นี่ ได้ปุ๋ยมูลกระบือ จำนวนหลายพันกิโลกรัม/ปี ควายเผือกหรือกระบือเผือก ที่นี่สะสม นำมาเลี้ยงเพื่อความสวยงามส่วนหนึ่ง เพื่อการค้าด้วย เกษตรกรด้วยกันให้ความสนใจเพราะสมัยก่อน ใครเลี้ยงควายเผือก ถือว่า “เป็นควายยีนส์ด้อย หรือสายเลือดด้อย”  ไม่นิยมเลี้ยง  คนไม่รับประทานเนื้อ เพราะจะทำให้ผิดกระบูน  เจ็บปวด หรือป่วยถึงตายได้  โดยเฉพาะคนคลอดลูกใหม่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า“ผิดแม่ลูกอ่อน”

วันนี้ควายเผือกจะหมดไปหากไม่มีการอนุรักษ์ แต่ปัจจุบันมีคนนิยมเลี้ยงมากขึ้น ราคาค่อนข้างดีมาก นำไปเลี้ยงโชว์ในสถานที่ท่องเที่ยว  ตามฟาร์มใหญ่ นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับความเผือก หากสนใจแวะชมได้ตามที่อยู่ หรือ โทรศัพท์ 093-5678801   อกม.หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร  แห่งบ้านนาน้อย ยินดีต้อน