เกษตรกรพะเยา ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาย สร้างรายได้ปีละเป็นแสน

เกษตรกรในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวปลอดภัยจากสารพิษ สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยจำหน่ายสร้างรายได้งาม เนื่องจากเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวสาลีที่คนทางเหนือเรียก วิธีการปลูกแบบปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่

ฝักข้าวโพดข้าวเหนียว

ข้อมูลทางวิชาการ สภาพพื้นที่ปลูกสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ที่ใกล้แหล่งน้ำสะอาด
พื้นที่ราบและสม่ำเสมอ มีความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีน้ำท่วมขัง ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ การคมนาคมสะดวก สามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว

ลักษณะดิน เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรียวัตถุสูงกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 10 ส่วน ในล้านส่วน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 40 ส่วน ในล้านส่วน การระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี ระดับหน้าดินลึก 25-30 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดด่าง ระหว่าง 5.5-6.8

ลักษณะของข้าวโพดข้าวเหนียว

สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 24-35 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อาจจะมีปัญหาในการผสมเกสร ทำให้การติดเมล็ดไม่ดีเท่าที่ควร ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 1,000-1,200 มิลลิเมตร ต่อปี มีแสงแดดจัด

แหล่งน้ำ มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น ต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน

การเก็บฝักข้าวโพด

วางแผนการผลิต ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นพืชบริโภคสดสามารถปลูกได้ตลอดปี จำเป็นต้องวางแผน

คุณศรีทอน โนศรี ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เก็บผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวสาลี ในแปลงปลูกของตนเอง หลังจากที่ใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ

คุณศรีทอน โนศรี กับหมวกกันแดดอากาศค่อนข้างร้อน

ปลูกโดยใช้วิธีการปลูกแบบสลับห้วงเวลา เพื่อให้ผลผลิตมีเก็บตลอด ใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดหลั่นกันไปและสามารถเก็บได้แทบทุกวัน

โดย คุณศรีทอน เล่าว่า ตนเองได้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะใช้วิธีการปลูกสลับกันไป เพื่อให้ได้เก็บผลผลิตที่ลดหลั่นกันไป และสามารถเก็บออกจำหน่ายได้ทุกวัน ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะใช้ระยะเวลาในการปลูกจนสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 2 เดือนครึ่ง

ผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวที่นี่จะเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากจะใช้วิธีการปลูกแบบปลอดภัยจากสารพิษ ประกอบกับดินที่นี่จะดี สามารถปลูกพืชผักก็ให้ผลผลิตที่ดี และมีรสชาติหวาน โดยพื้นที่ ประมาณ 1 งาน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้นับหมื่นบาท โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อกันถึงหมู่บ้าน และราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 บาท ต่อฝัก …การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวที่นี่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่เลี้ยงครอบครัวส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้อย่างสบาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศรีทอน โนศรี อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 118 บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 089-460-5791