เกษตรกรราชบุรี ปลูกสับปะรดปัตตาเวีย ส่งโลตัสกว่าแสนโล/ปี ต้นแบบการตลาดนำการผลิต

สับปะรดปัตตาเวีย เป็นสับปะรดพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกกันมากในแถบภาคตะวันตกของประเทศ  โดยเฉพาะในแถบอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ชื่อว่า มีสภาพความเป็นกรด-ด่างสูง การปลูกพืชทั่วไปไม่สามารถทำได้ แต่สามารถปลูกสับปะรดพันธุ์นี้ได้และมีรสชาติพิเศษเฉพาะ ที่ผ่านมาเกษตรกรปลูกกันในลักษณะต่างคนต่างปลูก เน้นส่งโรงงาน ทำให้เกิดปัญหาการตลาดเรื่อยมา


คุณจันทร์ เรืองเรรา รองประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “การที่เกษตรกรต่างคนต่างปลูก ปัญหาที่ตามมาคือ ทำให้เกิดปัญหาล้นตลาด ราคาตก เกิดปัญหายืดเยื้อยาวนาน จึงมีการรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ขึ้น โดยเอาคน พื้นที่ สินค้าเป็นตัวกำหนด เข้าสู่กระบวนการมาตรฐาน GAP ได้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พอถึงรัฐบาลนี้ก็เลยเข้ากรอบนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ที่ลดต้นทุนเกษตรกร เพิ่มผลผลิต เอาการตลาดมานำการผลิต”


“ปัจจุบัน มีเกษตรกรในตำบลหนองพันจันทร์ เข้ารวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน 82 ราย พื้นที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 1,014 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ซึ่งพวกเราต่างก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในชุมชน รวมถึงน้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องการรวมกลุ่มสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง ชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ เป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ สร้างคน สร้างรายได้ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน วันนี้ ความแข็งแกร่งของกลุ่มเราก็มากขึ้นอีกขั้น เพราะมีผู้รับซื้อรายใหญ่อย่างห้างค้าปลีก ซึ่งเทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกเจ้าแรกที่เข้ามารับซื้อสับปะรดจากเรา”
ทางด้าน คุณสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการ บรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า หลังจากโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ลงพื้นที่ภาคสนามส่งเสริมเกษตรกร เอสเอ็มอี ให้ก้าวสู่การเป็นคู่ค้ากับเทสโก้ โลตัส ด้วยมาตรฐานการปลูก ผลิต และค้าขายในระดับสากล เทสโก้ โลตัส ได้ต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวสู่โครงการความร่วมมือในครั้งนี้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี บนหลักการสร้างพันธมิตรและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน


“โครงการรับซื้อสับปะรดแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้เกษตรกรได้เข้าใจในการบริหารจัดการ และทำให้ห่วงโซ่การผลิตเกิดความสมบูรณ์ โดยเทสโก้ โลตัส ทำหน้าที่นำสินค้าจากเกษตรกรกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในเบื้องต้น เทสโก้ โลตัส ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อรับซื้อสับปะรดปัตตาเวียจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ตลอดทั้งปี 2560 จำนวน 110,000 กิโลกรัม โดยจะนำมาซึ่งความมั่นคงในรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ส่วนลูกค้าเองก็จะได้ทานผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย มีประโยชน์ ปลอดจากยาฆ่าแมลง และมีราคาถูกอีกด้วย”
ปัจจุบัน กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ อำเภอบ้านคา ได้กลายเป็นศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าภาคเกษตร ซึ่งพัฒนามาจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน คุณสลิลลา กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่

ทำให้เห็นถึงการบูรณาการในรูปแบบประชารัฐที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งและส่งผลดีกับทุกฝ่าย เกษตรกรเองก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูก บริหารจัดการ บริหารต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถด้านคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรมากขึ้น เทสโก้ โลตัส ก็มีสินค้าสดที่มีคุณภาพและความปลอดภัยขายให้กับลูกค้า