หลัก 12 ข้อ ที่ช่วยให้ปลูก “มะนาว” รอดตาย!

มะนาว เป็นพืชที่ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ถ้าต้องการให้เจริญเติบโตและคุณภาพดี ควรปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก และควรเลือกพื้นที่ปลูกใกล้แหล่งน้ำ

คุณทวีศักดิ์ ด้วงทอง ที่ปรึกษานิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ได้เขียนแนะนําวิธีปลูกมะนาวไว้ใน หนังสือ “คู่มือพืชสวนเศรษฐกิจ” ของกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ดังต่อไปนี้

1. ควรใช้ต้นพันธุ์มะนาวจากกิ่งตอน ปักชํา หรือติดตา โดยพิจารณาแหล่งผลิตต้น พันธุ์ที่เชื่อถือได้

2. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

3. ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

4. ผสมดินกับปุ๋ยคอก จํานวน 5 กิโลกรัม และปุ๋ยร็อกฟอสเฟต (Rock Phosphate) จํานวน 500 กรัม เข้ากัน กลบดินลงหลุมให้สูงกว่าระดับดินเดิม ประมาณ 25-30 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นโขดหิน แต่ถ้า เป็นพื้นที่ดอน อาจทําเป็นโขดเตี้ยๆ ก็ได้

5. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

6. ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึง ปากถุงทั้งสองด้าน (ซ้ายและขวา)

7. ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก

8. กดบริเวณโคนต้นให้แน่น

9. หาวัสดุคลุมดิน บริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว

10. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมโยก

11. รดน้ำให้ชุ่ม

12. ทําร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด ดูแลเรื่องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อปฏิบัติตามที่แนะนํามา ต้นมะนาวก็จะเจริญเติบโต รอวันที่จะดูแลเพิ่มเติมและเก็บผลผลิตได้

มะนาวที่ปลูกบนต้นตออายุ 1 ปีครึ่ง บังคับให้ออกนอกฤดู

มะนาวแป้นดกพิเศษ