สู้ภัยแล้ง ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน ได้ผลผลิตสูง

หนอนกออ้อยสีชมพู

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ แปลงไร่ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) แปลงทัพพระ บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้มีการจัดงานโครงการรณรงค์สู้ภัยแล้งและการควบคุมหนอนกออ้อยโดยวิธีผสมผสาน

เนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ปลูกอ้อย 385,983 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 11,097 ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนเงินมากกว่า 4,000 ล้านบาท ต่อปี

ในปี 2559 จังหวัดสระแก้วได้ประสบปัญหาภัยแล้งในทุกอำเภอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ทำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโต และเป็นปัจจัยใจที่ทำให้เกิดการระบาดของหนอนกออ้อย โดยพบการระบาดในพื้นที่การปลูกอ้อยจำนวนถึง 100,000 ไร่ และพบพื้นที่ระบาดรุนแรงประมาณ 10,000 ไร่ ถ้าหากไม่มีการป้องกันกำจัดและควบคุมที่ถูกวิธี จะทำให้การระบาดลุกลามเป็นบริเวณกว้างและก่อความเสียหายอย่างรุนแรงได้ในอนาคต

จึงได้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ โดยความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท น้ำตาลอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

การป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยให้ได้ผลดี จะต้องป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสานทั้งการสำรวจแปลงอ้อยอย่างต่อเนื่อง การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหนีบ แตนเบียน และการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยโดยเฉพาะ

คุณวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “การปลูกอ้อยเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการดูแลแปลงอ้อยที่ถูกวิธี ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่สูง และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปีนี้ประเทศไทยเกิดวิกฤตแล้งอย่างหนัก จึงเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาดของหนอนกออ้อย ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างในพื้นที่ที่ปลูกอ้อย การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกันแบบประชารัฐ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาหนอนกออ้อย และหยุดยั้งการระบาดโดยเร่งด่วน”

คุณไพสิฐ พงศ์ชัยฤกษ์
คุณไพสิฐ พงศ์ชัยฤกษ์

คุณไพสิฐ พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้จัดการธุรกิจเคมีเกษตร บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“ด้วยประวัติการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก มากกว่า 200 ปี และกว่า 40 ปีในประเทศไทย ดูปองท์เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร โดยยึดถือหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อช่วยปกป้องผลผลิตจากการทำลายของแมลงศัตรูพืชต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคและความท้าทายที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ต้องประสบปัญหาการระบาดของหนอนกออ้อยซึ่งทำความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิตอ้อยในแต่ละปี”

อ้อยที่ดูแลดี
อ้อยที่ดูแลดี

“โครงการรณรงค์สู้ภัยแล้งและควบคุมหนอนกออ้อยโดยวิธีผสมผสาน ซึ่งทางดูปองท์ได้ร่วมกับจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่อ้อย โดยการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และผสมผสานกับการควบคุมกำจัดด้วยแมลงมีประโยชน์ทางธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ดูปองท์TM พรีวาธอนTM เป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาในระดับโลก เพื่อมาป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยโดยเฉพาะ” คุณไพสิฐ กล่าว

ผลิตภัณฑ์ ดูปองท์TM  พรีวาธอนTM ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตรยอดเยี่ยมด้านงานวิจัย ปี 2556 และรางวัล 1 ใน 100 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยอดเยี่ยมที่ออกสู่ตลาดในปี 2551 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 6-7 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซันส์เพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (02) 659-4000