น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

       กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย มีพันธกิจหลักคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนไทยทั่วประเทศให้อยู่ดีมีสุข หลุดพ้นความยากจน และสร้างความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยหนึ่งกิจกรรมอันเป็นเครื่องมือสร้างครอบครัวเป็นสุขและช่วยลดรายจ่ายระดับฐานราก คือการปลูกพืชผักสวนครัวในรั้วบ้าน 

       พช.จึงขอเชิญชวนครัวเรือนทั่วไทยร่วมปลูกผักสวนครัว สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็ง มีแหล่งอาหารปลอดภัย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน 

       ปลูกเอง กินเอง มีเงินเหลือ
       การปลูกผักสวนครัวนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังส่งเสริมให้สุขภาพจิตดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกผักปลอดสารเคมี ครอบครัวที่มีแปลงผักสุขภาพ เท่ากับว่ามีแหล่งอาหารปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึงวันละ 50 บาท หากประชาชน 12 ล้านครัวเรือน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว จะช่วยประหยัดได้ถึง 600 ล้านบาทต่อเดือน และลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี 

       เศรษฐกิจหมุนเวียน เกื้อหนุนจุนเจือ
       เมื่อเศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียนโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ คือแปลงผักภายในบ้าน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนสำราญ อิ่มท้อง เบิกบานใจ ครอบครัวอยู่ดีมีสุข เกิดการแบ่งปันเจือจานไปยังเพื่อนบ้าน และขยายสู่ชุมชนและสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

       รายงานข้อมูลปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขณะนี้มีครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้ว 12,100,577 ครัวเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 12,976,950 ครัวเรือน (ยกเว้นเขต กทม.) คิดเป็น 93.25% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563) ปัจจุบันมีจังหวัดที่บรรลุเป้าหมายปลูกผักสวนครัวครบทั้ง 100% มีจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ตาก อุบลราชธานี พัทลุง สุโขทัย อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สกลนคร และชัยภูมิ

       ร่วมปลูกผักสวนครัววันนี้ เพื่อทุกครอบครัวมีอาหาร ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง ยั่งยืน และสามารถแบ่งปันเรื่องราวการปลูกผักภายในรั้วบ้านคุณผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกลุ่ม ‘ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.’ https://www.facebook.com/groups/756725805097591/