สยามคูโบต้า เปิดตัว “คูโบต้าฟาร์ม” อย่างเป็นทางการ เน้นฝึกประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในอาเซียน

สยามคูโบต้า สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในอาเซียน ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา รวบรวมองค์ความรู้ทั้งส่วนอาคารนิทรรศการและ 9 โซนสร้างประสบการณ์จริง นำเสนอนวัตกรรมเกษตรครบวงจรให้ทุกคนได้เข้าถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า คูโบต้าฟาร์ม มีจุดเริ่มต้นจากการที่สยามคูโบต้าได้คำนึงถึงการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 สยามคูโบต้าจึงได้ต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เกษตรครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า พัฒนาพื้นที่ 220 ไร่ ณ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้กลายเป็น “คูโบต้าฟาร์ม”

โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เสมือนจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเกษตรทั้งเทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) ผสานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความผันแปรของผลผลิตในแต่ละปีให้น้อยที่สุด และช่วยให้เกษตรกรทราบผลผลิตในแต่ละปีได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สามารถคาดการณ์ผลผลิตและคุณภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงทุกนวัตกรรมเกษตรครบวงจรที่ใช้ได้จริง อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

“เราใส่ใจและเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญ ในช่วงแรกก่อนที่จะมาเกิดเป็นศูนย์แหล่งนี้ เราเห็นลูกค้าเรามีการปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว และมีเวลาว่างหลังจากทำนา จึงมองว่าควรที่จะนำเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม จึงมีโครงการปลูกถั่วเหลืองขึ้น เพราะเราเห็นว่าช่วงนั้นมีการนำเข้าถั่วเหลืองจากตลาดต่างประเทศถึง 98 เปอร์เซ็นต์ มูลค่านำเข้า 50,000 ล้านบาท เราจึงมาเริ่มคิดและเริ่มทำ อาชีพหลังนาให้เกษตรกร คือการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพราะนอกจากจะมีผลผลิตแล้ว พืชยังสามารถช่วยบำรุงดินให้มีไนโตรเจนเพียงพอ เพราะการปลูกใช้น้ำน้อย ทำให้ในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกถั่วเหลืองได้ไม่มีปัญหา เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วใบก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ย ส่วนในเรื่องของการทำตลาดก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือต่อไป” คุณสมศักดิ์ กล่าว

โดยพื้นที่นำมาทดลองปลูกถั่วเหลืองอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อทดลองปลูกพืชหลังนาเกษตรกรมีการพัฒนาและขยายออกไปถึงขั้นตอนการแปรรูปผลผลิต เมื่อการทำเกษตรเพื่อสร้างรายได้ขยายออกไป เพื่อให้ผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการ ทางสยามคูโบต้าจึงได้นำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยมากขึ้น เมื่อได้ผลิตแล้วก็นำผลผลิตออกสู่ตลาดและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรมากขึ้นไปตามลำดับ

การดำนาข้าว

ดังนั้น เมื่อเกษตรกรมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรจนเกิดความชำนาญแล้ว จึงได้มีการสอนในเรื่องขอการใช้น้ำและการทำเกษตรที่ถูกต้องมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิดการเสียหายและได้ผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ โดยต้องได้ต้นทุนการผลิตที่ถูกลง โดยเริ่มแปลงปลูกข้าวทดลองที่จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ และเชียงใหม่ ฯลฯ

คุณสมศักดิ์ บอกว่า ในช่วงแรกเกิดภัยแล้งอย่างหนักทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีมากนัก ต่อมาก็มีการพัฒนาเรื่อยๆ จนไปถึงการมีทีมวิจัย และเริ่มเพาะปลูกมากขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย และสอนขั้นตอนการทำเกษตรที่ถูกต้องให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีมากขึ้นตามลำดับ อย่างเช่น การทำนาในภาคกลาง มีการเตรียมแปลงปลูกข้าวให้มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ รวมไปถึงการควบคุมน้ำและใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และได้ผลผลิตที่ดีตามมาเป็นลำดับ จึงทำให้สยามคูโบต้ามองเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ที่ต้องควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกต้อง จึงได้สร้างคูโบต้าฟาร์มแหล่งนี้ขึ้นมา

เครื่องจักรปลูกพืชผักสวนครัว

คูโบต้าฟาร์ม เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิด “KUBOTA FARM” และพระราชทานชื่ออาคารนิทรรศการ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” อันหมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จและความเจริญทางการเกษตร พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคารภายในอาคารบริเวณห้องโถงเทิดพระเกียรติ

เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศใช้พลังงานแสงอาทิตย์

“กษัตริย์เกษตร” (Royal Project) ซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้ ภายในอาคารยังประกอบไปด้วย ห้องนิทรรศการ “KUBOTA FARM The Beginning” ที่นำเสนอความเป็นมาของคูโบต้าฟาร์ม ห้องนิทรรศการ “360 องศา” (KUBOTA FARM Concept) แนะนำโซนต่างๆ ในรูปแบบจอ 360 องศา ห้องนิทรรศการ “Application” นำเสนอแอปพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application) ห้องนิทรรศการ “Internet of Things” นวัตกรรมเกษตร IoT ที่ใช้ภายในคูโบต้าฟาร์ม และห้องนิทรรศการ “KUBOTA FARM Zone” ที่รวมโซลูชั่นต่างๆ ผ่านบอร์ดนิทรรศการรูปแบบ Interactive

ในการออกแบบคูโบต้าฟาร์ม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้แบบครบวงจรที่ครอบคลุมในภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยและภูมิภาคอาเซียน แบ่งออกเป็น 9 โซน ดังนี้

  1. 1. โซนปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone) แนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยามคูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบตัวต่อตัว
  2. 2. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision Rice Farm and Crop Rotation Zone) นำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำเกษตรมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโซนนี้จะนำเสนอ 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. โซลูชั่นปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) แสดงตัวอย่างด้วยการส่งเสริม 3 วิธี คือ การปักดำ การหยอดน้ำตม และการหยอดข้าวแห้ง 2. GNSS ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ 3. โดรนฉีดพ่นทางการเกษตร 4. แอปพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application) 5. การบริหารเครื่องจักรด้วยคูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) หรือระบบ GPS telematics ที่สามารถระบุพิกัดของเครื่องจักรกลคูโบต้าและดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้
  3. 3. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture Zone) พื้นที่จำลองการเพาะปลูกที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าและนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดรายได้ตลอดปี
  4. 4. โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ (Para Rubber Oil Palm and Fruits Zone) เสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า
  5. 5. โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Zone) นำเสนอการใช้งานรถขุดคูโบต้า ที่เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร
  6. 6. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone) แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว
  7. 7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone) วิจัยและพัฒนารูปแบบการทำเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
  8. 8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone) พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจร เพื่อสร้างทักษะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้จริง
  9. 9. โซนพื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Experience Zone) พื้นที่สำหรับทดลองใช้ และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร
พื้นที่ภายในคูโบต้าฟาร์ม

“สยามคูโบต้า ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาคูโบต้าฟาร์ม ให้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เกษตรแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย ตลอดจนนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่” คุณสมศักดิ์ กล่าว

คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ

ด้าน คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดเผยว่า ในยุคเกษตร 4.0 ที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างไม่หยุดยั้ง สยามคูโบต้าได้สรรค์สร้างโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรไทยและอาเซียนอย่างเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความรู้หลากหลายด้าน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าใจง่าย จึงปรับเปลี่ยนการนำเสนอในรูปแบบโซลูชั่นให้เกษตรกรมากกว่าการสาธิตสมรรถนะของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนการทำเกษตรไปในทิศทางที่ถูกต้องพร้อมๆ กับการสร้างประสบการณ์ที่ดีว่าแบรนด์คูโบต้าเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้าง (On Your Side)

การเพาะกล้าผักสลัดด้วยเครื่องหยอดเมล็ด

“คูโบต้าฟาร์มนำเสนอนวัตกรรมบริหารจัดการฟาร์มที่ทำให้เกษตรเป็นเรื่องง่าย เพื่อช่วยลดต้นทุน
เพิ่มคุณภาพผลผลิต อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยนวัตกรรมและบริการต่างๆ ของคูโบต้า อาทิ KUBOTA intelligence Solutions (KIS) นวัตกรรมใหม่จากคูโบต้าที่เชื่อมต่อระหว่างสินค้าคูโบต้ากับระบบเทเลเมติกส์ (GPS Telematics) ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยลูกค้าให้รับทราบข้อมูลการทำงานต่างๆ ของตัวรถได้ตลอดเวลา ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรแก่ลูกค้าได้ K-rent รูปแบบการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตร จากสยามคูโบต้าและผู้แทนจำหน่าย ที่มีรูปแบบการเช่าทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น และ Getztrac ระบบแอปพลิเคชั่นจองบริการเครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้าทุกชนิด โดยระบบจะทำการเชื่อมต่อจับคู่ระหว่าง เกษตรกรผู้ที่ต้องการงานบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และลูกค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้า ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถแก้ไขปัญหาของการจ้างงานเครื่องจักรกลการเกษตร” คุณพิษณุ กล่าว

สยามคูโบต้า จึงมุ่งหวังให้คูโบต้าฟาร์มเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์คูโบต้าและลูกค้าให้เกิดประสบการณ์และความผูกพันระหว่างกัน รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ได้จากคูโบต้าฟาร์มไปเป็นแนวทางในการทำการเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่ของเกษตรกรเอง หากลูกค้ามีความสนใจในสินค้าสามารถติดต่อหรือขอคำแนะนำไปยังร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ จึงเกิดความเชื่อมั่นว่าเมื่อมีการพูดถึงนวัตกรรมเกษตรแล้ว เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทางการเกษตรทุกคนจะต้องนึกถึง “คูโบต้าฟาร์ม” มาเป็นอันดับแรกในใจอย่างแน่นอน

เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำหรับองค์กร หน่วยงาน และกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. (02) 909-1234 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ siamkubota.co.th/KUBOTAFARM