เดชา จันทราไชย กับชีวิตใหม่ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกเหนือจากการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรที่ยากไร้ 2.9 ล้านราย รวม 3.7 ล้านแปลง คิดเป็นพื้นที่ 36.2 ล้านไร่ อีกทั้งยังจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 จำนวน 74 พื้นที่ 17 จังหวัด เนื้อที่ 74,679.85 ไร่

อีกหนึ่งการทำงานที่ ส.ป.ก.ได้ดำเนินการควบคู่ไปด้วย คือ การพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคการเกษตร ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ส.ป.ก.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งการทำงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกร นำมาซึ่งการอยู่ดีกินดี

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการดำเนินการของส.ป.ก.ที่มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกิน เน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของประเทศ

นายเดชา จันทราไชย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ 8 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร คือหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส.ป.ก.ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ จากพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน จำนวน 4 ไร่ ของเกษตรกรผู้นี้ ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นสัดส่วนตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่

หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการฯกับทาง ส.ป.ก.แล้ว นายเดชาก็ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังจาก กลับมาทำที่บ้าน ก็ปรับพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย อีกส่วนใช้ทำการเกษตร ที่มีกิจกรรม ตั้งแต่การปลูกข้าว พืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์อย่างไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ และการเลี้ยงปลา เลี้ยงหอยขม และอื่น ๆ เป้าหมายของนายเดชาคือ กินในบ้านก่อน เหลือก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง แต่หากใครอยากซื้อ ก็ขาย เกิดเป็นรายได้หมุนเวียนตลอดปี มีความสุขมาก กับสิ่งที่นายเดชาได้เดินตามแนวทางของในหลวง รัชกาลที่ 9

“ ปัจจุบันผมยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ด้วย ดังนั้นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผมทำ จึงได้เผยแพร่แนะนำให้ลูกบ้านได้นำไปปรับใช้ด้วย เรียกได้ว่า ตอนนี้หมู่บ้านได้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่กันทั้งหมดแล้วครับ เรียกว่า ตอนนี้เราสามารถใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและค้มค่าทุกตารางนิ้ว และที่สำคัญทำให้พวกผมมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ยึดแนวทางดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้ใหญ่เดชากล่าว

“การที่ส.ป.ก.เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถพัฒนากิจกรรมได้เยอะมาก เพราะทางส.ป.ก.ยินดีสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้เรามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อะไรที่เป็นปัญหา จะได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.เป็นอย่างดี เช่นล่าสุด หมู่บ้านของผมมีปัญหาเรื่องน้ำใช้เพื่อการเกษตร ลำห้วยที่มีอยู่ในพื้นที่ ไม่สามารถเก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ทางส.ป.ก.ก็เข้ามาช่วยแนะนำและสนับสนุนให้มีการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง ทำให้ตอนนี้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ และได้เกิดอาชีพใหม่ คือ การเลี้ยงหอยขม ตามมา”

การทำกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆในพื้นที่ 4 ไร่นั้น ผู้ใหญ่เดชาบอกว่า จะเน้นให้ปลอดภัย ไม่เน้นการใช้สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยา โดยจะใช้ปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงแทน หรือการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช จะเน้นการใช้สารสกัดชีวภาพแทน ดังนั้นของทุกอย่างที่เราปลูก เรากินกันนั้นจะปลอดภัย ปลอดสารพิษใดๆทั้งสิ้น ”

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นของผู้ใหญ่เดชา และชาวบ้านในหมู่ที่ 8 จึงทำให้วันนี้ ที่นี่คืออีกหนึ่งศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่มีผู้สนใจทั้งในและนอกพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง

“เรามีเรื่องให้เรียนรู้มากมาย ตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ การวางแผน และเทคนิคในการจัดการดูแล รวมไปถึงด้านการตลาด หลายคนที่มาศึกษาเรียนรู้ ได้นำสิ่งต่าง ๆไปปฏิบัติและประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยทีเดียว”

การปลูกข้าวในกระสอบ เป็นหนึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจ ซึ่งผู้ใหญ่เดชาบอกว่า แนวคิดนี้เกิดจากที่ตนเองมีที่ดินไม่มาก แต่อยากปลูกข้าว ดังนั้นจึงมาคิดหาช่องทาง จนมาได้ข้อสรุปว่า ถ้าปลูกในแปลงนาไม่ได้ก็ควรปลูกในภาชนะแทน

“ครั้งแรกที่ปลูกข้าวในกระสอบ ผมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ที่ได้รับแจกมาตอนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต้นข้าวออกมาสวยมาก และติดรวงดีมาก เลยตัดสินใจเอาข้าวทั้งหมดที่ได้มา ไว้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์ ปลูกเพิ่มในปีต่อมา ซึ่งผมสามารถปลูกข้าวได้ถึง 2,000 ถุงเลยครับ ข้าวออกมาดีมากเช่นกัน ผมเลยตัดสินใจเอาเมล็ดข้าวที่ได้ทั้งหมด แจกจ่ายให้กับผู้สนใจนำไปปลูกไปทำพันธุ์กัน”

สำหรับการปลูกข้าวในกระสอบนั้น ผู้ใหญ่เดชาบอกว่า สามารถทำได้ไม่ยาก การจัดการดูแลไม่แตกต่างจากการทำนาปกติ

“สถานที่ตั้งกระสอบ ต้องอยู่กลางแจ้ง และต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเรื่องของปุ๋ยนั้น ผมจะเน้นใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่เลี้ยง ทั้ง ไก่ เป็ด เอามาใส่ให้อย่างสม่ำเสมอ ปลูกประมาณ 4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับ”

“เกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับผมแล้ว นี่คือ สิ่งที่ดีที่สุด เป็นคำสอนจากพ่อ ที่สร้างประโยชน์ให้เราอย่างมากมาย ดังนั้น วันนี้ยังไม่สายครับสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้น ขอเพียงให้ยึดแนวทางตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้น แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน” ผู้ใหญ่เดชา กล่าวในที่สุด