แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย นวัตกรรมตอบโจทย์ ของเกษตรกรยุค 4.0

จากอดีตที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรไทยประจักษ์แล้วว่า การทำเกษตรกรรมที่ไม่ได้เล็งเห็นเรื่องของการตลาดเป็นตัวนำ ทำให้เกิดสภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด หรือเรียกง่ายๆ ว่า ปลูกมาแล้วก็ไม่รู้จะนำไปขายในช่องทางใด จึงเป็นผลทำให้เกษตรกรไทยมีทางเลือกในการทำตลาดได้ไม่มาก ทำให้ต้องขายผลผลิตทางการเกษตรให้มีราคาเท่าทุน หรือขายต่ำกว่าทุนการผลิตจนเกิดการขาดทุนก็มี จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนมีภาวะหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตลดน้อยลง

นอกจากจะเกิดสภาวะเรื่องการตลาดแล้ว แม้แต่สภาพแวดล้อมจากธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรกำหนดไม่ได้เช่นกัน คือ สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนจนไม่สามารถรับมือได้ทันทวงที เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นก็ทำให้เกษตรกรไม่ทันได้รับมือ จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและเป็นที่แน่นอนทีเดียวว่า ผลผลิตที่รอดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นก็ไม่มีคุณภาพและต้องขายในราคาที่ลดลงอีกแน่นอน ยิ่งเป็นเกษตรกรรายใหม่ด้วยแล้วเจอสถานการณ์เช่นนี้คงถึงกับท้อในการทำการเกษตรกันเลยทีเดียว

ดังนั้น คงจะถึงเวลาแล้วที่เกษตรกรไทยโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งนับว่าเป็น กสิกรรมหลักของประเทศก็ว่าได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการวางแผนการปลูกให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเกษตรกรสามารถมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของการทำเกษตรในยุค 4.0

ซึ่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย อาจเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย โดยเน้นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวจากภาครัฐ จึงนับได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่ดีที่สุด ที่มีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่ทันสมัยอาศัยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น ด้วยการวางแผนการผลิต วางแผนการเงิน วางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้และแหล่งที่มาของเงินทุนให้กับเกษตรกร ผ่านระบบการบริหารจัดการและหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยวางแผนแบบครบวงจรมากที่สุด เพื่อช่วยพัฒนาให้เกษตรกรไทยเข้าสู่การเป็น ชาวนายุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์

โดยความโดดเด่นของแอพพลิเคชั่นชาวนาไทย เป็นระบบจัดการข้อมูลที่ใช้งานง่าย แม้เกษตรกรที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงแค่ใส่ข้อมูล ระบบก็จะประมาณการกำไร ต้นทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนทำการเพาะปลูก รวมทั้งสร้างปฏิทินการเพาะปลูกข้าวที่คอยแนะนำเกษตรกรว่าต้องทำอะไรบ้างในช่วงเวลาไหนพร้อมกับการบันทึกต้นทุน เช่น การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช เพื่อให้เกษตรกรรับมือได้อย่างทันท่วงทีและประเมินต้นทุนไปพร้อมกัน และเมื่อผลผลิตเจริญเติบโตสามารถขายสู่ตลาดได้แล้ว ภายในแอพพลิเคชั่นนี้ยังมีการขายบนตลาดกลางที่มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมกัน จึงสร้างความสะดวกในการหาตลาดให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

ซึ่งแอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่น ดังนี้
1.มาตรการช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ทำให้เกษตรกรได้รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึง และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


2.ข้อมูลข่าวสาร โดยภายในแอพพลิเคชั่นตัวนี้จะมีสรุปข้อมูลภาพรวมเกษตรทั่วไป เป็นข่าวสารจากภาครัฐ ประเด็นเด่น ข้อมูลสภาพอากาศ พร้อมทั้งให้มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ แต่ละจังหวัด แต่ละภาคของประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มราคาสินค้าการเกษตรได้อีกด้วย

3.การเพาะปลูก คือ ระบบสามารถช่วยคำนวณกำไรต้นทุนเพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรได้พิจารณาตัดสินใจก่อนที่จะทำการเพาะปลูกข้าวจริง เพียงใส่พื้นที่ และพันธุ์ข้าวที่ต้องการปลูก พร้อมทั้งสร้างปฏิทินการเพาะปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้วางแผนการทำนาและบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะการเพาะปลูก ลงพิกัดพื้นที่ที่ต้องการเพาะปลูกพร้อมการแนะนำเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องสายพันธุ์ข้าว ในการเพาะปลูกแบบถูกต้องและทันสมัย


4.ตลาดการเกษตร หรือ Marketplace เป็นศูนย์กลางที่รวบรวม ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้ได้มาพบปะพูดคุยโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงถือว่าเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากในการทำตลาดสินค้าเกษตร

5.ข้อมูลส่วนตัว คือ ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว และประวัติการใช้งานที่เปรียบเสมือนเป็นไดอารี่ออนไลน์เน้นเรื่องการเพาะปลูกและผลผลิต ตลอดจนบัญชีรายรับ รายจ่ายส่วนตัว เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือน กันได้อย่างสะดวก


จึงนับได้ว่า แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย เป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับเกษตรกรไทยในยุค 4.0 เพื่อให้การทำกสิกรรมของเกษตรกรมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ทิศทางผลผลิตเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ และเกษตรกรยังสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในเรื่องของผลตอบแทนก่อนทำการเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำ จึงนับได้ว่านวัตกรรมชิ้นนี้จัดว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การเกษตรของไทยก้าวไกลได้อย่างแน่นอน

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย (Chaonathais) ฟรี ได้ที่
ดาวน์โหลด IOS http://bit.ly/IOSchaonathais
ดาวน์โหลด Android http://bit.ly/ADchaonathais

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
แนะนำแอพพลิเคชั่น > https://www.youtube.com/watch?v=1m-SxHCWnXE
คู่มือการใช้งาน > https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=GIJSqv0C7M4