น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกข้าว ทำไร่อ้อย ไร่สับปะรด ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ ใช้หนี้หมดใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี

คุณจันทร์ เรืองเรรา อยู่บ้านเลขที่74/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180 โทรศัพท์ (089) 910-1254

เดิมเขาทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด และสับปะรด ลงทุนสูง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องพึ่งพิงราคาจากตลาด บางช่วงสินค้าทางการเกษตรที่ปลูกมีราคาตกต่ำ ทำให้ขาดทุนต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. มาลงทุนมีหนี้สินกว่า 800,000 บาท จึงทบทวนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ผ่านมา และได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกข้าว ทำไร่อ้อย ไร่สับปะรด ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ ปัจจุบัน คุณจันทร์มีพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง 10 ไร่ และของภรรยา 34 ไร่

รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

คุณจันทร์ ทำเกษตรผสมผสาน ทั้งปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงและผลิตอาหารปลา ทำปุ๋ยหมักชีวภาพและสารไล่แมลงใช้เอง และร่วมฟื้นฟูป่าชุมชน คุณจันทร์มีความโดดเด่นเรื่องการปลูกสับปะรด และแปรรูปสับปะรด โดยมีรูปแบบการปลูกดังนี้ วางระบบน้ำในพื้นที่ปลูก วางแผนปลูกสับปะรดทุกเดือน โดยปลูกครั้งละ 1 ไร่ เพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งปี มีการเตรียมดินก่อนปลูก เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ส่งไปตรวจที่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดินดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง คุณจันทร์ปลูกสับปะรดโดยใช้พันธุ์จากที่ได้เก็บไว้เมื่อฤดูกาลปลูกที่ผ่านมา หลังจากปลูกสับปะรด ประมาณ 1-2 เดือน ฉีดพ่นให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพทางใบ ใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช น้ำหมักหน่อกล้วย เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันโรคต้นเน่า โคนเน่า และแมลง เมื่อปลูกครบ 14 เดือน จึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้แรงงานคน เน้นจำหน่ายผลสดโดยจะมีแม่ค้ามาซื้อจากไร่ ส่วนผลที่มีขนาดเล็กจะนำไปแปรรูปเป็นสับปะรดกวน

คุณจันทร์ ใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักปลอดสารพิษและแปลงสับปะรด โดยนำเมล็ดสะเดาป่น 1 กิโลกรัม บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ใบกะเพรา 1 กิโลกรัม สาบเสือ 1 กิโลกรัม และใบน้อยหน่า 1 กิโลกรัม มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ โขลกให้ใบช้ำๆ แล้วนำไปแช่ในน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันให้น้ำเป็นสีข้น เมื่อต้องการใช้ประโยชน์ให้นำน้ำสมุนไพรหมัก จำนวน 5 ลิตร ผสมสารจับใบ 10 ช้อนแกง คนให้เข้ากัน ฉีดพ่นให้เป็นละอองไม่ให้เปียกโชกเกินไป สามารถไล่หนอนและแมลงในพืชตระกูลถั่วและชะอมได้ดี

บนแนวทางการทำกิจกรรมการเกษตรผสมผสานบนวิถีพอเพียงของคุณจันทร์ ได้เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของชุมชน เกิดการสร้างกลุ่มผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษในชุมชน ซึ่งแม่ค้าในชุมชนได้รับซื้อผลผลิตผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษดังกล่าวไปจำหน่ายในตัวจังหวัดราชบุรี

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปฏิบัติ

คุณจันทร์ ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะใช้หลัก การมีภูมิคุ้มกัน ในตนเองต่อการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก คุณจันทร์ได้ปลดภาระหนี้สินจำนวนมากภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี ด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของพืชทุกชนิดที่เพาะปลูก และบัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนทำให้เห็นถึงที่มาที่ไปของเงินก่อนจะนำมาวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น การวางแผนการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดทำให้ลดความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอน มีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดปี ส่วนที่เหลือสามารถจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม รายจ่ายครัวเรือนลดลง และมีเงินเหลือเก็บ