“ฟอร์ด” เติมฝันเกษตกรหญิงคนรุ่นใหม่  จัดประกวดชิงรางวัลหลักแสนต่อยอดธุรกิจ

      ฟอร์ด ประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิต ฟอร์ด เรนเจอร์ รถกระบะสายพันธุ์แกร่ง พาหนะคู่ใจเกษตรกรไทย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในการทำงาน ตั้งแต่ขนส่งสินค้าไปขาย และการเดินทางไปเจรจากับคู่ค้าทางธุรกิจทั่วประเทศ   

       ฟอร์ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของเกษตรกร ทำให้หลายคนรู้สึกท้อถอย หมดกำลังใจ  

        ฟอร์ดต้องการสนับสนุนให้เกษตรกร มีความเข้มแข็ง  อดทน มุ่งมั่น พึ่งพาตนเองได้ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพเกษตรกรรม ฟอร์ดจึงริเริ่มโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและต่อยอดความสำเร็จของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ในกลุ่ม Young Smart Farmer แม่บ้านเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

      “ฟอร์ด พร้อมที่จะผลักดันทุกย่างก้าวของเกษตรกรไทย ที่มีทั้งความกล้าเผชิญความท้าทายรูปแบบต่างๆ และยังมีความพยายามที่จะสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตนเอง ซึ่งตรงกับแนวคิด ‘Live The Ranger Life’ การใช้ชีวิตแบบฟอร์ด เรนเจอร์ ซึ่งเป็นรถกระบะที่ไม่เพียงตอบโจทย์การบรรทุกงานหนักและการใช้งานที่สมบุกสมบันในทุกงานเกษตร แต่ยังสะท้อนความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกของผู้ใช้งาน โดยเราหวังว่า ความสำเร็จของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่จะสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ต่อไป” นายวิชิตว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

        สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของโครงการนี้  ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการเกษตร ตลอดจนความรู้ด้านธุรกิจการเกษตร เพื่อต่อยอดธุรกิจของผู้ร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป ขณะเดียวกันร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มีแผนธุรกิจที่ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน ทั้งรอบคัดเลือก 12 คนสุดท้าย และรอบชิงชนะเลิศ เช่นเดียวกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างการรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชนะการแข่งขัน

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

        เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” ได้แก่ เกษตรกรหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer หรือ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรือเกษตรกรทั่วไป และต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลผลิตของเกษตรกรต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้ และมีความสามารถในการนำเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการ

      เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรณีเป็น Young Smart Farmer ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานสำเนาประกาศนียบัตร Young Smart Farmer หรือสำเนาแบบประเมินคุณสมบัติ Young Smart Farmer ซึ่งผ่านการประเมินจากการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้ กรณีเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีเป็นเกษตรกรทั่วไป ต้องแนบสำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน

         สำหรับเกษตรกรที่สนใจร่วมแข่งขันประชันไอเดียการทำเกษตรกรรมอย่างสร้างสรรค์ในโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” ต้องส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที เล่าแนวคิดการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรของตนเอง ในหัวข้อ“เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่”โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จและให้เหตุผลว่า เรื่องของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไร บอกเล่าแผนการใช้เงินรางวัลอย่างคุ้มค่า สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกษตรกรสามารถร่วมทำกิจกรรมกับฟอร์ดในอนาคตได้

        ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงาน ได้ทางฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางการประกาศรับสมัครต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขต คัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน ระดับประเทศ คัดเลือกตัวแทนเขตละ 2 คน รวม 12 คน ผ่านการสัมภาษณ์ และในรอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป

      สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตร  เงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท แบ่งรางวัลออกเป็น 12 รางวัล ได้แก่ “รางวัลชนะเลิศ” จำนวน 1 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมโอกาสในการถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองผ่านวิดีโอ และต้อนรับสื่อมวลชนที่จะไปเยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตรในกิจกรรมทดสอบขับรถ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ “รางวัลรองชนะเลิศ” จำนวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และ “รางวัลชมเชย ”จำนวน 9 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า รางวัลละ 5,000 บาท

         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนยังได้รับสิทธิ์เข้าชมการถ่ายทอดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจในรอบตัดสิน จัดร่วมกับบริษัทกูเกิล ประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรในโครงการทางการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

         สำหรับเกษตรกรหญิงผู้สนใจ ติดตามรายละเอียด คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/fordthailand