ธ.ก.ส. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ให้ทุนคู่ความรู้ เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน

คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศวิสัยทัศน์ในการดูแลเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางเศรษฐกิจ เพราะเกษตรกรอยู่ได้ ธ.ก.ส. อยู่ได้ จึงเน้นดูแลให้สินเชื่อและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าไปสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลผลิต สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน สนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการตลาด โดยเน้นการเชื่อมโยงตลาด Social Commerce การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าบนระบบ Blockchain การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้า ที่ได้เป็นมาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่งคั่ง และยั่งยืน    

วิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่ง

วิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของประธานกลุ่ม คุณจิรัชญา งามขา (โทร. 081-918-5078) วิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่ง ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทสะละสด สะละแปรรูป ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ผ้าอีโค่ปริ้นต์

วิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่ง เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกสะละทั้งหมด 7 สวน ในตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พวกเขารวมกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2562 โดยชุมชนแห่งนี้เน้นปลูกสะละพันธุ์เนินวง แล้วยังเปิดพื้นที่สวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ ชมสวน ชิมสะละ ผสมเกสรสะละ รับประทานสะละแปรรูป ทำผ้ามัดย้อมและผ้าอีโค่ปริ้นต์

สะละ ผลไม้รสอร่อยของวิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่ง

หลังจากวิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่งเปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในวงกว้าง ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง และตลาดที่ขายสินค้าเดิมก็ต้องปิดตัวลง ทำให้ช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีแต่ทางออนไลน์อย่างเดียว ทำให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่งมีรายได้ลดลง สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเข้ามาสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสวนตาเหน่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2562

 กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลสี่ขีด

กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลสี่ขีด ตั้งอยู่ เลขที่ 90 หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกลุ่มคือ คุณโยธิน โจมฤทธิ์ (โทร. 065-496-1541) กลุ่มเกษตรกรแห่งนี้เน้นผลิตและจำหน่ายทุเรียนผลสดและต้นพันธุ์ทุเรียน

ทุเรียน สินค้าขายดีของตำบลสี่ขีด

จุดเริ่มต้นของ กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลสี่ขีด เกิดจากเกษตรอำเภอสิชล เล็งเห็นว่าตำบลสี่ขีดมีทุเรียนคุณภาพดีแต่ขายได้ราคาต่ำ เนื่องจากเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนเป็นเกษตรกรรายเล็ก ไม่มีกำลังต่อรองราคาขายสินค้ากับพ่อค้า จึงแนะนำให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด รวมทั้งต่อรองราคาขายสินค้ากับพ่อค้าคนกลาง

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ชมบู๊ธแสดงสินค้าของกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลสี่ขีด

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในตำบลสี่ขีด จึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิตทุเรียน และการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ปัจจุบันกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลสี่ขีดมีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นและสามารถจำหน่ายทุเรียนผลสดได้ในราคาที่สูงขึ้นแล้ว ยังสามารถจำหน่ายต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่พบในชุมชนแห่งนี้ก็คือ ปัญหาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งานของเกษตรกร เนื่องจากบางพื้นที่มีเหล่งน้ำน้อย ส่งผลให้ต้นทุเรียนล้มตายเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่ควบคุมได้ยากอีกด้วย สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเข้ามาสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาแหล่งน้ำ เช่น การเจาะบ่อบาดาล และสนับสนุนสินเชื่อในการบริหารจัดการสวนทุเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ชมสินค้า ฟาร์มต้อมเบต้า ไทยแลนด์

ต้อมเบต้า ไทยแลนด์

ต้อมเบต้า ไทยแลนด์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลาหางนกยูงและพัฒนาสายพันธุ์ปลาสวยงามให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ต้อมเบต้า ไทยแลนด์ เริ่มต้นทำธุรกิจจากความสนใจในการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์และทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เนื่องจากเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความต้องการปลาสวยงามเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดออนไลน์เป็นหลัก

ฟาร์มเลี้ยงปลาหางนกยูงของ ต้อมเบต้า ไทยแลนด์
ปลาหางนกยูง ของ ต้อมเบต้า ไทยแลนด์

เนื่องจากสินค้าปลาสวยงามขาดความหลากหลายของปลาสายพันธุ์ใหม่ๆ จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ต้องพึ่งพาการนำเข้าปลาสวยงามจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาเรื่องโรคปลาที่มาตามฤดูกาล  สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงสนับสนุนเงินทุนในการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนการนำสินค้าออกแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถขยายตลาดและมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

มาดาวี ฟาร์ม

มาดาวี ฟาร์ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า เจ้าของกิจการ มาดาวี ฟาร์ม ชื่อ คุณก้าว หรือ คุณธีรวีร์ ตันติพงศ์ (โทร. 091-549-9546) เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เรียนจบปริญญาโท ด้านการเงิน จากสหรัฐอเมริกา แต่สนใจลงทุนทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัว ทำฟาร์มไก่ไข่ เลี้ยงปลาหมอ

กิจการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ของ มาดาวี ฟาร์ม

นอกจากนี้ ยังปลูกผักปลอดสารพิษ ประเภทพืชผักสวนครัว และผักเคล ราชินีผักใบเขียวที่คนรักสุขภาพรู้จักกันดี รวมทั้งปลูกไม้ผลนานาชนิด ทั้งมะละกอ มะพร้าวน้ำหอม เสาวรส ฯลฯ ผลผลิตจากฟาร์มอินทรีย์แห่งนี้เน้นส่งขายห้างโมเดิร์นเทรดในเมืองนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

คุณก้าว ทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการกระจายความเสี่ยง ปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรหลากหลายชนิด รวมถึงปลูกพืชปลอดสารพิษ บริหารฟาร์มและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้ต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช แต่มีการใช้ปุ๋ยเคมีบางส่วน รวมทั้งผลิตอาหารเอง ใช้มูลสัตว์หมุนเวียนในการปลูกพืช เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงวัว และเลี้ยงปลาหมอในกระชัง

แปลงปลูกผักอินทรีย์และฟาร์มเลี้ยงแพะ ของ มาดาวี ฟาร์ม

เนื่องจาก คุณก้าว เป็นเกษตรกรมือใหม่ จึงประสบปัญหาขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร ขาดเงินทุนในการทำเกษตร ประสบปัญหาด้านปัจจัยการผลิต ขาดแคลนแรงงาน การปรับสถานที่ รวมถึงความรู้ด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงสนับสนุนให้คุณก้าวเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง Digital Marketing ออนไลน์ กับทางคีนัน พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม workshop เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้คุณก้าวสามารถพัฒนาตนเอง นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง