ปลูกพืชหมุนเวียนในรั้วบ้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผักกินตลอดปี

เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ รวมถึงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี สารสังเคราะห์ หรือสิ่งที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม

แนวทางเกษตรอินทรีย์ เป็นการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี กำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความหลากหลาย

มีการเลี้ยงไส้เดือนดิน ใช้เศษพืชทำเป็นปุ๋ยหมัก ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วยังปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

คุณภัทรภร แสงบุญ บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิดหมุนเวียนกันในพื้นที่จำกัดภายในบ้านของตนเอง เรียกได้ว่าใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เห็ด ผักคะน้า มะเขือเทศ มะเขือพวง ถั่วฝักยาว ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ผักสลัด พริกสด กล้วย พริกขี้หนู เพาะต้นทานตะวันอ่อน เพาะต้นกล้าไม้กระถาง ฯลฯ

คุณภัทรภร ได้นำระบบการปลูกพืชตามหลักวิชาการที่ได้เรียนรู้มาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มาประยุกต์ใช้ในแปลงปลูกพืชของตนเอง เช่น การปลูกพืชผักในเรือนโรง การปลูกในแปลงที่ใช้พลาสติกคลุมป้องกันวัชพืช ประหยัดการใช้น้ำ ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักไส้เดือนดินตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน นำมาใช้กับพืชผัก มีการแปรรูปผลผลิตหลายชนิดเป็นน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่ม

จากผลงานที่ผ่านมา แปลงพืชผักอินทรีย์แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลชมพู มีเกษตรกรจากตำบลอื่นมาศึกษาดูงาน เฉลี่ยเดือนละ 2 กลุ่ม สมาชิกรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ สมาชิก 50 คน สนใจติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ คุณภัทรภร แสงบุญ โทร. (086) 915-3400

บทความก่อนหน้านี้คนพะเยาแนะวิธีเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ให้ได้ผลดีต้องสูตรนี้
บทความถัดไปขรก.ยะลา ใช้เวลาว่างจากงานหลัก “เลี้ยงกุ้งฝอย” ลงทุครั้งแรก 3 พัน รายได้หลักหมื่น/เดือน