พันธุ์ข้าวใหม่ กข-แม่โจ้ 2 พร้อมให้บริการ

ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เกิดจากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร. วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกรมการข้าว ทำการศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว และแปลงนาของเกษตรกร ใช้เวลานาน 13 ปี เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเป็นข้าวเหนียวหอม ลำต้นเตี้ย เหมาะสำหรับใช้รถเกี่ยวที่เกษตรกรนิยมใช้กันในปัจจุบัน ให้ผลผลิตดี เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ผ่านการรับรองพันธุ์พร้อมขยายให้แก่เกษตรกร

ประวัติ ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ทำการผสมพันธุ์ครั้งแรกในฤดูนาปี 2547 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์รับผสมกับข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข 6 ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ทำการผสมกลับ 4 ครั้ง (ภาษาวิชาการใช้ คำว่า ชั่ว) จากนั้นจึงศึกษาพันธุ์โดยปลูก 4 แถว จำนวน 2 ฤดู คือ นาปี 2551 และนาปรัง 2552

กข-แม่โจ้ 2

จากนั้นจึงทดสอบผลผลิตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนาปีและนาปรัง ในปี 2553 ต่อมาในปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำความตกลงความร่วมมือกับกรมการข้าว ทำการปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีวิจัยข้าว จำนวน 3 ฤดู ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งปลูกเปรียบเทียบผลผลิตของเกษตรกรไปพร้อมกัน จำนวน 2 ฤดู

ข้าวสาร

ด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการของข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้คือ เป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม เมล็ดเรียวยาว ต้นเตี้ยเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ใช้รถเกี่ยวข้าว ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี จึงได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555 จากการสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบน กรมการข้าว ล่าสุดได้รับการรับรองพันธุ์ กรมการข้าวพันธุ์รับรอง ชื่อ “กข-แม่โจ้ 2” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ลักษณะประจำพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เป็นข้าวเหนียวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี อายุเก็บเกี่ยวในฤดูนาปี ประมาณ 138 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 685 กิโลกรัม ต่อไร่ หากปลูกช่วงนาปรัง อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 755 กิโลกรัม ต่อไร่ ลักษณะกอแบะ ลำต้นแข็งปานกลาง ความสูงประมาณ 105 เซนติเมตร ในฤดูฝน และสูง 99 เซนติเมตร ในฤดูนาปรัง รวงข้าวยาว ประมาณ 29.75 เซนติเมตร ลักษณะรวงค่อนข้างกระจาย คอรวงสั้น จำนวนเมล็ดดี ต่อรวง 113 เมล็ด เมล็ดร่วงง่าย

เมล็ดข้าวสาร ข้าวกล้อง และข้าวเปลือก กข-แม่โจ้ 2

ข้าวเปลือกสีฟาง มีหางบ้าง เมล็ดข้าวเปลือกยาว 10.70 มิลลิเมตร กว้าง 2.65 มิลลิเมตร หนา 2.03 มิลลิเมตร เมล็ดข้าวกล้องยาว รูปร่างเรียว คุณภาพการสีดี ระยะพักตัว 7 สัปดาห์ ลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 คือเป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว ลำต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ทำให้ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง เหมาะสำหรับปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน

ผลิตและจำหน่ายโดยหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว สาขาพันธุกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดต่อ นางสาวศิรินภา อ้ายเสาร์ โทร. (095) 676-4747