นายอำเภอหัวหิน นำเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสาร แปลงสาธิตวัดห้วยมงคล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตพันธุ์ไรช์เบอรี่ โครงการเกษตรอินทรีย์วัดห้วยมงคล ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน ที่แปลงนาสาธิตวัดห้วยมงคล โดยมีเกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้นพระครูปภัสสรวรพินิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล กล่าวว่า แปลงนาพันธุ์ข้าวไรช์เบอรรี่นี้ เป็นแปลงนาตัวอย่างเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาหาความรู้วิธีการปลูกข้าวปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ

สำหรับแปลงนาสาธิตมีพื้นที่จำนวน 5 ไร่ เป็นแบบนาหว่านและนาดำ ใช้ระยะเวลาปลูกตั้งแต่หว่านพันธุ์เมล็ดถึงเวลาเก็บเกี่ยวรวม 130 วัน ได้ผลผลิตประมาณ700กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 3 ตัน

จากนั้นจะนำเม็ดพันธ์ข้าวส่วนหนึ่งแจกให้เกษตรกรที่สนใจไปปลูก สำหรับที่เหลือจะนำเข้าโรงสี แปรรูปเพื่อไปใช้ในประกอบอาหารโรงทานของวัด ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่หรือทำบุญที่วัดได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ