หนุ่มกาฬสินธุ์ เลี้ยงกระบือเผือก ทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ทุกวัน

นายบุญคอย สำราญรส อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำเกษตรในลักษณะไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างรายได้ทุกวัน โดดเด่น เรื่องการอนุรักษ์ควายด่อน

ไร่นาสวนผสมแห่งนี้ มีพื้นที่ทำนาข้าว 60 ไร่ ได้ผลผลิตปีละ 30,000 กิโลกรัม แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 10 ไร่ ไก่พื้นเมือง รุ่นละ 100-150 ตัว สุกรพ่อแม่พันธุ์ 10 ตัว สุกรป่าเลี้ยงแบบปล่อย รุ่นละ 20-30 ตัว ไว้เก็บเศษพืช ต้นกล้วย ไก่ไข่ 10 ตัว

พื้นที่หนองน้ำเลี้ยงปลากินพืช หลากหลายชนิด ไว้บริโภคในครัวเรือน กิจกรรมที่มีอยู่ ทำให้เกิดรายได้รายวัน 200-500 บาท รายสัปดาห์ 3,000-5,000 บาท รายเดือน 15,000-20,000 บาท

นายบุญคอย บอกว่า เขาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน เกษตรอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลม่วงนา ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาแบบเดิมเข้าสู่ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มีนาข้าว แหล่งน้ำ พื้นที่ปศุสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฟาร์มแห่งนี้ เลี้ยงกระบือเผือกจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์กระบือเผือก ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นไร่นาสวนผสมแบบเปิด “เพื่อเกษตรกร” ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอนาคต เป็นศูนย์เครือข่าย “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลม่วงนา หรือศูนย์เครือข่าย โดยประสานงานกับเกษตรกรแกนนำ ปราชญ์เกษตร ด้านการเกษตรอินทรีย์ ด้านดิน น้ำ ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้านการตลาด เป็นระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง สู่ความยั่งยืน ของครัวเรือนเกษตรกร

สาเหตุที่นายบุญคอยสนใจเลี้ยงกระบือเผือกหรือควายด่อน เกิดจากแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ควายไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ธนาคารโคกระบือ ข้อดีของการเลี้ยงควายคือ ได้โรงงานปุ๋ยคอกเคลื่อนที่ ฟาร์มแห่งนี้ได้ปุ๋ยมูลกระบือหลายพันกิโลกรัมต่อปี

ควายเผือกหรือกระบือเผือกของฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเพื่อความสวยงามส่วนหนึ่ง เพื่อการค้าด้วย สมัยก่อนเกษตรกรอีสานจำนวนมาก มีความเชื่อว่า ควายเผือก “เป็นควายยีนส์ด้อย หรือสายเลือดด้อย” ไม่นิยมเลี้ยงกัน คนไม่นิยมรับประทานเนื้อ เพราะจะทำให้ผิดกระบูน เจ็บป่วยถึงตายได้  โดยเฉพาะคนคลอดลูกใหม่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ผิดแม่ลูกอ่อน”

หากไม่มีการเลี้ยงอนุรักษ์สายพันธุ์ควายเผือกไว้ ก็เสี่ยงสูญพันธุ์ได้ ปัจจุบันคนหันมานิยมเลี้ยงควายเผือกเพิ่มมากขึ้น แถมขายได้ราคาดี นิยมเลี้ยงควายเผือกโชว์ในสถานที่ท่องเที่ยว  ตามฟาร์มใหญ่ นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับควายเผือก ผู้สนใจสามารถแวะชมกิจการเกษตรผสมผสาน และฟาร์มควายเผือกได้ตามที่อยู่ หรือ โทรศัพท์ 093-567-8801 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กรมส่งเสริมการเกษตร  แห่งบ้านนาน้อย ยินดีต้อนรับทุกท่าน