จังหวัดชลบุรี พื้นที่ตัวอย่างของการร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาหนอนหัวดำอย่างมีระบบและยั่งยืน

นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งสิ้น 46,293 ไร่ จากการสำรวจข้อมูลการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวล่าสุดพบพื้นที่ระบาดรวม 7,071 ไร่ กระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นที่ระบาดมากที่สุด ได้แก่ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง และอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งในปีนี้จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการผลิตขยายแตนเบียนบราคอนเพื่อใช้ควบคุมและป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวมาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวของชลบุรีจะใช้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มณฑลทหารบกที่ 14 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ สถานศึกษา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร ในการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน จำนวน 9 จุด สามารถผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ได้สัปดาห์ละประมาณ 200,000 ตัว ปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวจำนวน 1,000 ไร่ ดำเนินการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาหนอนหัวดำของจังหวัดชลบุรีจะเน้นหนักที่การใช้ศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียนบราคอนในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในปีนี้ค่อนข้างรุนแรงและเกรงว่าจะขยายพื้นที่จนกระทบกับผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการในพื้นที่ ประกอบกับทางรัฐบาลมีโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีจึงได้เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในการใช้สารเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืน