สวนสมชายตรัง เกษตรอินทรีย์ สวนสมรม สร้างรายได้ยั่งยืน

คุณสมชาย ครชาตรี หรือ น้าเหลียบ ผู้ที่ได้สืบทอดการทำเกษตรมาจากบรรพบุรุษ โดยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยในปี 2534 ได้เริ่มปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ซึ่งปลูกเป็นสวนสมรมในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่

คุณสมชาย ครชาตรี หรือ น้าเหลียบ

น้าเหลียบ เล่าว่า หลังจากที่ได้เกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมาก ได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเพื่อที่จะพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด จึงมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีความหลากหลายมากขึ้น จึงได้ปรับพื้นที่บางส่วนมาเป็นนาข้าวและปลูกพืชสวนพืชไร่เพิ่มเติมรวมทั้งการทำประมงเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

เกษตรตำบลเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษา

นอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวแล้ว น้าเหลียบ ยังเล่าอีกว่า ตนเองได้ยึดหลักการทำเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำแนะนำและสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษในการน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก รวมถึงวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งช่วยให้ลดต้นทุนในการผลิตและไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งสวนน้าเหลียบได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วจำนวน 4 ชนิดพืช ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง อีกทั้งยังได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ในการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564

ส่งผลผลิตสู่ผู้บริโภค

สำหรับแรงงานก็จะใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และมุ่งเน้นการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริโภคในครัวเรือนก่อน เมื่อเหลือจากการบริโภคก็แจกจ่าย และจำหน่ายต่อไป

ผลผลิตจากสวนเกษตรอินทรีย์

การจำหน่ายผลผลิตของสวนน้าเหลียบ มีการจำหน่ายทั้งหน้าสวนและแบบออนไลน์ โดยใช้ชื่อสวนสมชายตรัง เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงและสามารถส่งจำหน่ายได้ทั่วประเทศ โดยการจำหน่ายผลผลิตอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท น้าเหลียบ บอกว่า ถึงจะเป็นรายได้ที่ไม่สูงมากแต่ก็ทำให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และภูมิใจที่ได้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับคนทั่วไปได้บริโภค

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-270-801 หรือติดต่อโดยตรงที่ คุณสมชาย ครชาตรี โทรศัพท์ 062-279-7164 เฟซบุ๊ก : สวนผลไม้สมชายตรัง เกษตรอินทรีย์

……..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566