ทุเรียนทรายขาว ไม้ผลเศรษฐกิจ จากแปลงใหญ่ คุณภาพดี ของภาคใต้

ทุเรียน เมื่อเก็บในระยะที่สุกแก่เหมาะสม จะได้กลิ่นหอม เนื้อแห้ง กรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดี เป็นหนึ่งผลไม้ที่ทั้งชาวไทยและเทศชื่นชอบในรสชาติความอร่อย ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ มีหลากหลายสายพันธุ์ และที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลายในขณะนี้ก็คือ ทุเรียนทรายขาวคุณภาพจากแปลงใหญ่ ที่จังหวัดปัตตานี

คุณไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เล่าให้ฟังว่า ทุเรียนทรายขาว เป็นไม้ผลเศรษฐกิจ สายพันธุ์หมอนทองพันธุ์ดีที่มีการปลูกและปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาสืบต่อกันมาด้วยประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ที่มีการผสมผสานแนวคิดวิชาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นกระทั่งได้คุณภาพมาตรฐาน

ประกอบกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีความเหมาะสมในการสร้างสวนไม้ผลหลายชนิดได้คุณภาพ โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาสันกาลาคีรี ที่ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่ได้จากธรรมชาติบริเวณเทือกเขาและมีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้การปลูกและปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาทุเรียน ที่ทำให้ได้ทุเรียนทรายขาวดีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคือ เปลือกบาง เนื้อแห้ง หอม รสหวาน

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ ได้ดำเนินตามแนวทางที่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรให้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งได้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีการเชื่อมโยงกับด้านการตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้าเกษตร แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหรือเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ติดตามผลงาน คุณดลรอมาน สาเมาะบาซา (ขวาสุด) ประธานโครงการแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาวรายงานผล

การกำกับดูแลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปัจจุบันมีโครงการแปลงใหญ่ที่ผ่านระบบการรายงานจากจังหวัดแล้ว 149 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมในโครงการแปลงใหญ่ 11,423 ราย พื้นที่ 80,058 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาแปลงใหญ่เพิ่มเติมอีก 29 แปลง

ในปี 2559 ได้จัดเป็นแปลงใหญ่ 29 แปลง และในปี 2560 จัดเป็นแปลงใหญ่ 120 แปลง และได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 19 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอปูโก มะนาว ส้มโชกุน สะละ ฝรั่ง มะพร้าว กล้วยหิน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผึ้ง แพะ และกุ้งขาว ซึ่งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่ผลิตได้คุณภาพเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้างอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หนึ่งผลไม้เศรษฐกิจคุณภาพเลิศรส

คุณดลรอมาน สาเมาะบาซา ประธานโครงการแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ตำบลททรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เล่าให้ฟังว่า ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ที่คนไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับในรสชาติความอร่อยคือ เปลือกบาง เนื้อแห้ง หอม รสหวาน ที่สำคัญคือ ปลอดภัยจากสารเคมี ด้วยความเด่นจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

การได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ที่เป็นหนึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ตำบลทรายขาวมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพด้านการเกษตร ปัจจุบัน มีเกษตรกรเป็นสมาชิกในรูปแบบแปลงใหญ่ 120 ราย จำนวน 136 แปลง พื้นที่ 263 ไร่

ในปี 2559 เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนระดับพรีเมี่ยม (Premium Grade) ได้จำนวน 18.1 ตัน ขายราคา 90-100 บาท ต่อกิโลกรัม ที่ต่างจากราคาทั่วไป 30 บาท ต่อกิโลกรัม และรับซื้อทุเรียนตกเกรดจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 1 บาท ต่อกิโลกรัม เพื่อนำไปขายต่อ ทำให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน เป็นความสำเร็จที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ที่ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงยั่งยืนในการยังชีพ

คุณไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า ผลสำเร็จจากการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ สรุปได้ดังนี้

  1. มีบูรณาการขับเคลื่อน ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือห้างเซ็นทรัล และเกษตรกร/ประชาชน
  2. 2. ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือใช้สารสมุนไพรชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 11,000 บาท ต่อไร่ เป็น 9,500 บาท ต่อไร่ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 64
  3. เพิ่มผลผลิต จากการใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มหรือป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็น 1,200 กิโลกรัม ต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.33
  4. เพิ่มคุณภาพผลผลิต ด้วยการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม GAP (Good Agricultural Practice) มีการตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐานทุกแปลง
  5. 5. เพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยการผลิตทุเรียนระดับพรีเมี่ยม (Premium Grade) จัดทำระบบ QR code ทำให้ทุเรียนทรายขาวได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดทุเรียน ในงาน Amazing Durian Festival 2016 ณ กรุงเทพมหานคร จากนักชิมทุเรียนชาวไทยและต่างชาติ
  6. 6. มีการทำอาชีพเสริม ด้วยการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพริกไทยหรือผักเหลียง ทำให้รายจ่ายลดลง 1,000-2,000 บาท ต่อครัวเรือน

จากเรื่อง ทุเรียนทรายขาว ไม้ผลเศรษฐกิจ จากแปลงใหญ่ คุณภาพดี ของภาคใต้ เป็นการจัดการให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกไม้ผลคุณภาพเป็นแบบแปลงใหญ่ โดยเฉพาะทุเรียนทรายขาว ราชาผลไม้ที่สุดยอดความอร่อย ที่ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อการยังชีพที่มั่นคง

สอบถามเพิ่มได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โทร. (074) 330-260-62 ก็ได้ครับ