นาเกาะยาว นาข้าวผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามัน

คุณอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า อำเภอเกาะยาวมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดพังงา มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 264 ราย พื้นที่ 838 ไร่ ซึ่งวิถีชีวิตของคนเกาะยาวมีความผูกพันกับการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน 100 กว่าปีแล้ว

จะสังเกตได้แม้แต่การตั้งนามสกุลยังบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาวนา เช่น ไถนาเพรียว ดำนาดี วงษ์นา ถิ่นนา หาญเคียว สงวนไถ วางไถคล่อง กองข้าวเรียบ ทำนากล้า ไถเอี่ยม วางไถคล่อง ฯลฯ

เพื่อสืบทอดอาชีพการทำนาให้อยู่คู่กับชาวเกาะยาว สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวได้ร่วมกับหน่วยงานภาคี ร่วมดำเนินการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาด

โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการ ทำให้เกษตรกรรายย่อยมีอำนาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิต ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำลง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

คุณอุษณี กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอเกาะยาว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) จำนวน 104 ราย พื้นที่ 420 ไร่ ซึ่งหน่วยงานภาคีได้ให้การสนับสนุนโดยการทำงานแบบบูรณาการ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลแผนที่รายแปลง ข้อมูลพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรรายแปลง ถ่ายทอดความรู้/จัดเวทีเรียนรู้ การตรวจวิเคราะห์ดิน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 4,300 กิโลกรัม

เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง การจัดทำแปลงเรียนรู้โดยเกษตรกรต้นแบบในทุกตำบลของอำเภอเกาะยาว อบรมรณรงค์ไถกลบตอซัง ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการบริหารองค์กร/การรวมกลุ่มเกษตรกร

โดยมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการ จำนวน 20 คน มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การวางแผน ปรึกษาหารือ กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
ขณะนี้ ข้าวกำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560)

คาดว่าเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่จะลดต้นทุนการผลิตจาก 4,960 บาท/ไร่ เป็น 3,968 บาท/ไร่ ลดลงร้อยละ 20 และสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 380 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 456 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ผลผลิตข้าวปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเกาะยาว และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ (076) 597-127