ยอดชาย บุญรักษา คนสกลนคร ผลิตมะม่วงส่งออก ใส่ใจเทคโนโลยี พลิกปฐพีให้เป็นทอง

สวัสดีครับ แฟนพันธุ์แท้เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับนี้จะได้นำท่านเข้าสู่พื้นที่เมืองหนองหารหลวง…จังหวัดสกลนคร ด้านอาชีพเกษตรกรรมมีหลากหลาย เนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เกิดผลผลิตการเกษตรมากมาย ผมจะขอพาท่านไปเที่ยวชมสวนมะม่วงเพื่อการส่งออกของเกษตรกรที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท

คุณยอดชาย บุญรักษา เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ของจังหวัดสกลนคร “แบบอย่างของเกษตรกร มีการพัฒนาสู่การเกษตรที่ทันสมัย ใส่ใจเทคโนโลยี พลิกปฐพีให้เป็นทอง” ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

จากเด็กหนุ่มที่สู้ชีวิต ในครอบครัวเกษตรกรมาตั้งแต่วัยเยาว์ อาชีพการเกษตรจึงอยู่ในสายเลือดของ คุณยอดชาย บุญรักษา เกษตรกรรุ่นใหม่ อายุ 42 ปี 

ยอดชาย(ซ้าย)และผู้เขียน

ความคิดริเริ่มในการทำสวนมะม่วงเพื่อส่งออก

อดีตเดิมเคยทำสวนมะขามหวาน แต่เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่ดี ทำให้ผลผลิตของมะขามหวานเสียหาย และราคาตกต่ำ จึงคิดหาพืชอื่นมาปลูกทดแทน ปี 2540 ได้ศึกษาหาความรู้จากการไปอบรมการผลิตมะม่วงนอกฤดูกับบริษัทเอกชน และได้อ่านในเอกสารวิชาการทางราชการ ได้ตัดสินใจนำมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวาย เบอร์ 4 มาปลูกทดแทนมะขามหวาน และจำหน่ายผลผลิตเอง ต่อมาในปี 2548 ได้พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ จนทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่พอใจ มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด และได้พัฒนาตนเองเป็นผู้ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ ในเขตพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี

แปลงปลูก

คุณยอดชาย มีพื้นที่ปลูกมะม่วงมากกว่า 30 ไร่ ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวาย เบอร์ 4 และน้ำดอกไม้สีทอง ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ตามระบบมาตรฐาน GAP ให้กับบริษัทเอกชน ได้ผลผลิตปีละ 25-30 ตัน ปริมาณผลผลิตมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ราคาจำหน่ายให้กับบริษัทคือ เกรดมาตรฐาน

– ผลผลิตมะม่วงนอกฤดู มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 กิโลกรัมละ 65 บาท

– ผลผลิตมะม่วงนอกฤดู มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กิโลกรัมละ 70 บาท

– ผลผลิตมะม่วงในฤดู มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 กิโลกรัมละ 40 บาท

– ผลผลิตมะม่วงในฤดู มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กิโลกรัมละ 45 บาท

– ในการผลิตมะม่วง ผลผลิต ร้อยละ 70 ขายให้กับบริษัทส่งออก ที่เหลือ ร้อยละ 30 จำหน่ายภายในประเทศ ราคาจำหน่ายน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 กิโลกรัมละ 23 บาท น้ำดอกไม้สีทอง กิโลกรัมละ 25 บาท

ห่อผล

กิจกรรมด้านการเกษตรอื่นๆ

ปี 2548 ปลูกยางพารา 65 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว

ปี 2557 ปลูกพุทราสามรส 3 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ปี 2549 อบรมเกี่ยวกับการส่งออกเขตการค้าเสรี AFTA, NAFTA จังหวัดมหาสารคาม

ปี 2553 อบรม/สัมมนา ผู้ผลิตมะม่วงส่งออกให้บริษัทเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2554 อบรมหลักสูตรเกษตรอาสา ของอำเภอวาริชภูมิ จนถึงปัจจุบัน

 

แผนการดำเนินงานในอนาคต

– ได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุมะม่วง งบโครงการเกษตรจังหวัดสกลนคร

– ปลูกพืชแซม เพื่อเพิ่มรายได้ ขนาดที่มะม่วงยังไม่ให้ผลผลิต เช่น เผือกหอม กล้วยหอมทอง

– ใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู เพื่อการส่งออก

– ใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วง ตามระบบ GAP

 

การบริหารจัดการ

– ลดความเสี่ยงด้วยการควบคุมคุณภาพ และสร้างมาตรฐานผลผลิตการเกษตร

  1. เริ่มที่กระบวนการผลิต การปลูก การเสียบยอด การผลิตสารอินทรีย์ใช้เอง และลดการใช้สารเคมี
  2. การจัดการผลผลิต เก็บด้วยมือ คัดขนาดใส่ตะกร้าที่มีวัสดุรองกันผลช้ำ
  3. การจัดการด้านการตลาด

– บริษัทรับซื้อโดยตรง เพื่อส่งออกต่างประเทศ

– พ่อค้ามารับซื้อเข้าสู่ตลาดในประเทศ เช่น ตลาดไท

– ขายส่งให้พ่อค้าในท้องถิ่น

 

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

– ร่วมงานประเพณี ทั้งให้เป็นเงินและผลผลิตมะม่วงสุก เช่น ทำข้าวเหนียวมะม่วง แจกในงาน

– สมทบทุนสร้างถาวรวัตถุ สาธารณะต่างๆ

ผลผลิต

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

– ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผาเศษไม้ หญ้า ในพื้นที่เกษตร

– ทำปุ๋ยหมักใช้เอง จากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ หญ้า ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

– ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จากผลผลิตการเกษตรที่คัดออกภายในสวนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

 

แผนการเพิ่มผลผลิตในอนาคต

-คุณยอดชาย บุญรักษา ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยการนำเอาศักยภาพของพื้นที่มาดัดแปลง เช่น ปลูกพืชที่พึ่งพาอาศัยกันได้ เช่น นำผักหวานมาปลูกในสวนมะม่วง จะได้มีผักหวานขายในช่วงที่มะม่วงยังไม่ให้ผลผลิต ปลูกเผือก ปลูกกล้วยหอม การทำปุ๋ยน้ำหมัก และทำเชื้อราฆ่าเชื้อโรค และสารชีวภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

จากการส่งผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ในปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับเขต

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอ หากท่านใดสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ก็สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร…แล้วพบกันฉบับหน้านะครับ…

อยากไปชมสวน สอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ โทร. (042) 781-211